Sivistyslautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan 22.1.2020 §5 päätökseen Esiopetuksen hankkiminen ostopalveluna

HMKDno-2019-53

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Perusopetuslain 21.8.1998/628 mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi järjestää palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on päättänyt 11.6.2018 § 17, että Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön tulosidonnainen palveluseteli. Sivistyslautakunnan 22.8.2018 § 72 asettaman esiopetustyöryhmän tehtävänantoon kuului selvittää mahdollisuus hankkia esiopetusta ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Tällä tavalla palvelusetelipalvelun valinneille lapsille mahdollistetaan yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku. Sivistyspalveluihin on tullut kyselyjä muissa kunnissa yksityistä varhaiskasvatuspalvelua käyttäviltä perheiltä mahdollisuudesta hankkia esiopetuspalvelu samasta palveluseteliyksiköstä, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa.

Esiopetuspalvelun hankkiminen ostopalveluna on mahdollista, jos huoltajien toivomassa yksikössä palvelua järjestetään. Ostopalvelussa edellytetään, että palvelun hinta on korkeintaan Hämeenkyrön kunnan tuottaman, vastaavan palvelun hinta. Valitessaan ostopalvelun toisessa kunnassa, huoltajat vastaavat itse kuljetuksista.

Omassa kunnassa toimivien yksityisten palveluntuottajien osalta on järjestettävä kilpailutus esiopetuspalvelun tuottamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää,

 1. että esiopetusta voidaan hankkia huoltajan hakemuksesta ostopalveluna varhaiskasvatuksen  palvelusetelipalvelussa oleville lapsille yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun turvaamiseksi esiopetuksesta vastaaavan  vastuualueen esimiehen päätöksellä.
 2. käynnistää valmistelun esiopetuspalvelujen kilpailutuksesta Hämeenkyrön alueella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta päätti 20.2.2019 §14 esiopetuksen hankkimisesta ostopalveluna varhaiskasvatuksen palvelusetelissä oleville lapsille ja käynnistää valmistelun esiopetuspalvelujen kilpailutukseen Hämeenkyrössä. Kilpailutus hankitaan ostopalveluna ulkoiselta toimijalta ja aloitetaan syksyn 2019 aikana. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää käynnistää kilpailutuksen esiopetuspalvelujen tarjoamisesta Hämeenkyrön alueella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta päätti 28.8.2019 §62 käynnistää kilpailutuksen esiopetuspalvelujen tarjoamisesta Hämeenkyrön alueella. Kilpailutuksen järjesti Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy. Kilpailutusmateriaali ja sopimus ovat oheismateriaalina lautakunnan kiertokansiossa.

Määräaikana saapui yksi tarjous Pilke päiväkodit Oy:stä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sopimuksen Hämeenkyrön kunnan esiopetuspalveluista Pilke päiväkodit Oy:n kanssa ja määrää sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Mirka Löf teki muutosesityksen, että Pilke päiväkodit Oy:n kanssa toimitaan seuraavasti: ensisijaisesti käytettäisiin kunnan omaa yksikköä Kyröskosken koulua ja Pilke täydentäisi palvelua. Hannamaija Oinonen kannatti esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja seuraa äänestys. 

Äänestystapa: pohjaesitys on ”jaa”, Löfin esitys ”ei”

Päätös

Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen 7-2.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 78%

  Heidi Schroderus, Pasi Eloranta, Jouni Lampinen, Päivi Arhenius, Heimo Nordfors, Mauri Lepola, Kati Lahtinen

 • Ei 2 kpl 22%

  Mirka Löf, Hannamaija Oinonen

Valmistelija

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vilho Ponkiniemi on tehnyt oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätökseen 22.1.2020 § 5. Oikaisuvaatimus saapui sivistystoimistoon 11.2.2020.

Oikaisuvaatimuksen tähän päätökseen voi tehdä asianosainen tai kunnan jäsen.Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimus täyttää oikaisuvaatimukselle asetetut muodolliset vaatimukset.

Liitteenä on esiopetuksen kilpailutuksen tehneen Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n laatima vastaus oikaisuvaatimukseen. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Mirka Löf teki muutosesityksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään, koska Pilke päiväkodilla oli tosiasiallinen monopoliasema. Ryhmäkoon edellytyksellä on rajattu Jumesniemen Pomppis pois. Hannamaija Oinonen kannatti esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja seuraa äänestys.
 

Päätös

Hyväksyttiin sivistysjohtajan pohjaesitys äänestyksen jälkeen 7-2.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 78%

  Jouni Lampinen, Heidi Schroderus, Päivi Arhenius, Heimo Nordfors, Pasi Eloranta, Mauri Lepola, Kati Lahtinen

 • Ei 2 kpl 22%

  Mirka Löf, Hannamaija Oinonen

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen tekijä, alakoulujen rehtorit, Pilke päiväkodit Oy

Muutoksenhaku

Valitusoikeus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusaika ja valitusviranmomainen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Määräaika (30 pv) lasketaan siten, ettei siihen lueta nähtäväksiasettamispäivää. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Valitusviranomainen ja osoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
faxi: 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituskirjelmä
Valituskirjassa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
 • valittajan nimi ja kotikunta sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusperustetta päätöksen työsopimuslain vastaisuudesta

Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.