Sivistyslautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Koululaisten kesäkerho 2020

HMKDno-2018-341

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kesätoiminnan järjestäminen on kunnille vapaaehtoista ja toiminnasta perittävät maksut ovat kunnan päätettävissä. Kesäkerhotoiminnalla on vaikutusta pienten koululaisten hyvinvointiin ja toiminta ehkäisee syrjäytymistä. Kesäkerhotoiminta vastaa pienten koululaisten kesähoidon tarpeeseen tarjoamalla 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville vanhemmille lapsille kokopäiväisen (klo 8- 16) hoidon arkipäivinä. Kesäkuussa 2018 ja 2019 kesäkerho pidettiin Kirkonkylän koulussa Monitoimikeskus Sillassa. Kesäkerhon tarvetta on kartoitettu huoltajilta alustavalla kyselyllä Wilman kautta, jossa tarpeesta on ilmoitettu yhteensä 29 lapselle.   

Koululaisten kesätoimintaa on mahdollista järjestää ajalla 1.6 - 18.6.2020 Monitoimikeskus Sillassa. Sillassa on toiminnassa päiväkoti ja keittiö koko kesän ajan. Kesäkerhon toiminta edellyttää kahden koulunkäynnin ohjaajan (30 h/vko) palkkaamista kesäkerhon ajalle. Ohjaajat löytyvät kunnan omasta henkilöstöstä, ja heillä olisi muussa tapauksessa kesäkeskeytys työsuhteessa. Vammaispalvelut osallistuvat järjestämiskustannuksiin niiden lasten osalta, jotka tulevat toimintaan heidän kauttaan.

Kesätoiminnasta peritään viikkokohtainen maksu 50 e ja juhannusviikolta 40 e. Maksu ei ole tulosidonnainen. Sisaralennus 10 % määrittyy iltapäivätoiminnan maksuohjeen mukaisesti. Laskutus perustuu sitovaan ilmoittautumiseen ja maksu peritään täysimääräisenä jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, jonka huoltaja on lapselleen varannut. Kerho järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 10 sitovien ilmoittautumisten perusteella.

Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää opetuksen järjestämiseen liittyvistä kunnalle vapaaehtoisista toiminnoista ja 91 § mukaan lautakuntien ratkaisuvaltaan kuuluu päättää maksuista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää

  1. järjestää kesäkerhon 1.6. - 18.6.2020
  2. periä toiminnasta viikkokohtaisen maksun 50 e ja juhannusviikolta 40 e.

Asian käsittely:

Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Kohdaksi kolme lisätään "Rehtori voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentaa sitä, jos maksun suuruus on esteenä lapsen osallistumiselle kesäkerhossa".

Päätös

Hyväksyttiin sivistysjohtajan muutettu esitys:

Sivistyslautakunta päättää

  1. järjestää kesäkerhon 1.6. - 18.6.2020
  2. periä toiminnasta viikkokohtaisen maksun 50 e ja juhannusviikolta 40 e.
  3. rehtori voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentaa sitä, jos maksun suuruus on esteenä lapsen osallistumiselle kesäkerhossa

Tiedoksi

perusopetuksen rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja, vammaispalvelujen palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Hämeenkyrön  kunnan sivistyslautakunta.
Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000