Sivistyslautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Iltapäivätoiminnan järjestäminen, Kyröskosken koulu

HMKDno-2017-214

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Lautakunta päätti 27.3.2019 § 26, että 1. - 2. luokan oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään 1.8.2019 alkaen omana tuotantona esioppilaille tarjottavan iltapäivätoiminnan yhteydessä Kyröskosken koulua lukuunottamatta. Lautakunta päätti 24.4.2019 §37 hankkia Kyröskosken koulun 1.- 2. luokan oppilaiden iltapäivätoiminnan 2019-2020 Pilke päiväkodit Oy:ltä. 

Yhtenäisen toimintamallin mukaisesti kaikissa Hämeenkyrön alakouluissa järjestetään iltapäivätoiminta omana tuotantona 1.8.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää, että Kyröskosken koulun 1. - 2. luokan oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään omana tuotantona 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

ma hallintopäällikkö, alakoulujen rehtorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Hämeenkyrön  kunnan sivistyslautakunta.
Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000