Sivistyslautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 20h/viikko; kokeilun jatkaminen

HMKDno-2018-648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Ojanen, varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.ojanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Opetus-ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut, että kokeilu viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (20h/vko) saa jatkoa. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa kunnat, jotka päättävät jättää maksut perimättä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta 20 tunnin osalta, saavat valtiolta avustusta. Avustuksella kompensoidaan 40 % menetetyistä asiakasmaksuista.

Kokeilulla tavoitellaan koko maan tasolla osallistumisasteen nousua ja sen avulla pyritään tasaamaan sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa. Valtionavustushaku on käynnissä ja kokeilu käynnistyy syksystä 2019.

Hämeenkyrössä tämänhetkisestä (2013 syntyneet) viisivuotiaiden ikäluokasta (127 lasta) varhaiskasvatuspalveluissa on 114 lasta. Syksyn 2019 viisivuotiaiden ikäluokasta (2014 syntyneet) 145 lapsesta on nyt varhaiskasvatuspalveluissa 124 lasta.

Hämeenkyrössä mahdollinen kokeiluun osallistuminen alentaa asiakasmaksutuottoja vuonna 2019 n. 29 400 euroa, josta valtio kompensoi n. 11 800 euroa. Asiakasmaksutulot vähenevät vuonna 2019 n. 17 600 euroa.

Toisaalta lasten siirtyminen kotihoidontuesta varhaiskasvatukseen vähentää kunnan maksamaa kotihoidontukea yli kolmevuotiaasta n. 325 euroa/lapsi vuonna 2019 ja alle kolmevuotiaasta vähintään 1695 euroa/lapsi vuonna 2019.

Kokeiluun osallistuminen voi kasvattaa kunnan verotulokertymää.

Osallistumisasteen nousu ei synnytä tarvetta kiinteistöinvestointeihin. Uudet lapset palveluissa on mahdollista sijoittaa kunnan omiin yksiköihin tai ohjata palvelusetelipalveluihin. Palvelusetelissä asiakkaan omavastuu pienenee ja kunta maksaa palvelusetelillä maksuttoman varhaiskasvatuksen osuuden. Vuoden 2019 alusta palvelusetelipalveluissa on 6 vuonna 2014 syntynyttä lasta. Syksyn tilannetta palvelusetelipalveluissa 5-vuotiaiden osalta on vaikea ennustaa.

Jos lapsimäärä kunnan palveluissa kasvaa, saattaa syntyä tarve kasvattaa henkilöstömäärää; tilannetta on kuitenkin arvioitava suhteessa pieneneviin ikäluokkiin.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen:

Sivistyslautakunta päättää, että

  1. Hämeenkyrön kunta jättää hakemuksen kokeiluun osallistumisesta
  2. kokeilun mahdollisesti alkaessa päätetään toteutuksen käytännön järjestelyistä

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kaisa Ojanen, varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.ojanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt Hämeenkyrön mukaan  5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalla 1.8.2019-31.7.2020. Kokeilulla tavoitellaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista, ehkäistään syrjäytymistä sekä pyritään takaamaan lapselle tarvittava tuki mahdollisimman varhain. Kokeilu luo myös pohjaa kaksivuotisen esiopetuksen kehittämiselle.

Hämeenkyrössä kokeilu tarkoittaisi sitä, että vuonna 2014 syntyneille lapsille järjestetään kokeilun aikana maksutonta varhaiskasvatusta neljä tuntia päivässä maanantaista perjantaihin klo 9-13 Hämeenkyrön kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa (päiväkodit, perhepäivähoito, palvelusetelipalvelut sekä ostopalvelu ruotsia äidinkielenään puhuville). Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti lapsen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa. Uusia hakijoita pyritään ohjaamaan varhaiskasvatukseen siten, että 5-vuotiailla lapsilla olisi mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen toisten saman ikäisten kanssa.

Vuorohoidossa lapsen varhaiskasvatusaika määräytyy huoltajien työvuorojen mukaisesti ja lapsen läsnäolo voi sijoittua päiväajan lisäksi iltoihin, öihin ja viikonloppuihin. Vuorohoidossa olevan lapsen osalta maksuttomaksi ajaksi luetaan 20 tuntia viikoittain varatusta varhaiskasvatusajasta

Mikäli perhe haluaa lapsensa osallistuvan maksuttomaan varhaiskasvatukseen elokuun 2019 alusta alkaen, tulee hakemus jättää viimeistään 15.4.2019. Jos lapsi on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa, ei hakemusta tarvitse tehdä.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

Sivistyslautakunta päättää, että

  1. Hämeenkyrössä toteutetaan 5 -vuotiaiden (2014 syntyneet) maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu ajalla 1.8.2019-31.7.2020
  2. Maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään maanantaista perjantaihin klo 9-13
  3. Vuorohoidossa maksuttomaksi ajaksi luetaan 20 tuntia viikoittain varatusta varhaiskasvatusajasta
  4. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa maksuohjeistusta

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kaisa Ojanen, varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.ojanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan kolmannella kaudella ja kokeilua laajennetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrää nostetaan ja se kattaa nyt kolmannella kaudella vähintään 50 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä. (ensimmäisellä kaudella kompensaatio oli 20 % ja toisella kaudella 40 %).

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kokeilulla halutaan lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja kerätä lisäksi tietoa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista perheiden valintoihin ja vanhempien työllisyyteen. Kokeilun myötä kehitetään myös 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa, sekä eheää jatkumoa esiopetukseen sekä varhaiskasvatuksen palveluohjausta.

Hämeenkyrössä kokeilu alkoi 1.8.2019. Kokeilussa ovat mukana 2014 syntyneet hämeenkyröläiset lapset. Alla olevassa taulukossa on kuvattu viisivuotiaiden osallistumismäärän kehitystä.

Aika

2014 syntyneiden 

lukumäärä varhaiskasvatuksessa

%

ikäluokasta

pelkässä

maksuttomassa

15.1.2019 122 85 % -
15.9.2019 141 96 % 14
15.1.2020 138 95 % 7

 

Kokeilun seuravalla kaudella 1.8.2020-31.7.2121 Hämeenkyrössä 5-vuotiaiden ikäluokka (2015 syntyneet) on 111 lasta. Heistä varhaiskasvatuksessa on nyt 98 lasta. Arvioitu maksutuottojen menetys on n. 48 000 euroa, josta erityisavustuksella kompensoidaan 50 %. Vuoden 2020 oman rahoituksen osuus on arviolta n. 10 000 euroa ja vuonna 2021 n. 14 000 euroa. Kunta maksaa palvelusetelipalveluissa oleville 5-vuotiaille maksuttoman osuuden palvelusetelillä.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

Sivistyslautakunta päättää, että

  1. Hämeenkyrön kunta jättää hakemuksen kokeiluun osallistumisesta sen seuraavalle kaudelle
  2. kokeilun mahdollisesti jatkuessa päätetään toteutuksen käytännön järjestelyistä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

varhaiskasvatuksen toimistosihteeri, päiväkotien johtajat, alakoulujen rehtorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Hämeenkyrön  kunnan sivistyslautakunta.
Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000