Perusturvalautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kehitysvammaisten asumispalveluiden, lyhytaikaishoidon, aamu- ja iltapäivähoidon sekä päivä- ja työtoiminnan seudullinen hankinta

HMKDno-2020-41

Valmistelija

  • Piia Rättäri, Vs vammaispalveluiden palvelupäällikkö, piia.rattari@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kehitysvammahuollon asumispalveluita ja muita palveluita ei ole kilpailutettu Pirkanmaalla kokonaisuutena. Tampere on kilpailuttanut kehitysvammahuollon asumispalvelut ja muualla Pirkanmaan kunnissa on toteutettu yksittäisiä kilpailutuksia. Hämeenkyrössä ei ole kilpailutettu kokonaisuuteen kuuluvia kehitysvammaisten palveluita. Palvelut on järjestetty pitkälle kunnan omana toimintana, tai yksittäisillä sopimuksilla eri palveluntuottajilta.

Pirkanmaalla on todettu tarve seudulliselle kehitysvammapalveluiden hankinnalle, jotta pystytään vastaamaan erilaisiin uusiin palvelutarpeisiin, saadaan uutta tarjontaa markkinoille ja pystytään vaikuttamaan palveluiden järjestämisestä syntyvien kustannusten kohtuullisuuteen. Hankinnan suunnitteluvaiheessa on mukana yhdeksän Pirkanmaan kuntaa, jotka tekevät päätöksensä hankintaan sitoutumisesta helmikuun 2020 aikana. Hankintaa valmistelee Tuomi Logistiikka Oy. Hankinta on tarkoitus toteuttaa yhteishankintana, jossa Tuomi Logistiikka Oy tekee hankintapäätöksen ja hallinnoi sopimusta. Yhteishankinnan ja sopimuksen on tarkoitus alkaa 1.1.2021.

Hankinta sisältää alustavasti seuraavat palvelutuotteet: autettu asuminen, ohjattu asuminen, tukiasuminen, lyhytaikaishoito, aamu- ja iltapäivähoito sekä päivä- ja työtoiminta. Palvelutuotteet voivat muuttua ja niiden sisältö tarkentuu hankinnan edetessä. Jokainen kunta päättää myöhemmin, mihin palvelutuotteisiin sitoutuu. Hankinnan tavoitteena on saada palveluiden käyttäjille laajat palvelutuotteet laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, varmistaa asiakkaiden hyvä elämänlaatu ja tyytyväisyys sekä yhtenäistää sopimusehtoja. Tavoitteena on täydentää nykyisiä pitkälle omana toimintana järjestettäviä palveluita tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Nykyisten asiakkaiden palveluja ei hankinnan myötä muuteta, ellei muutoksille ole asiakkaiden palvelutarpeesta johtuvia syitä.

Hankinnan valmistelu on tarkoitus aloittaa sitoutuneiden kuntien osalta helmikuun lopussa, jolloin kilpailutusasiakirjoja aletaan valmistella sovitulla työryhmällä. Työryhmään kuuluu edustus neljästä eri Pirkanmaan kunnasta. Lisäksi hankintaa käsitellään ohjausryhmässä, johon kuuluvat automaattisesti kaikkien kilpailutuksessa olevien kuntien edustajat. Hankinnan valmisteluvaiheessa on tarkoitus ottaa huomioon vammaisneuvostojen, palvelujen käyttäjien ja järjestöjen edustajien mielipiteet sekä käydä heidän kanssaan aktiivista keskustelua. Palveluntuottajia informoidaan hankinnan aloitusvaiheessa ennakkoilmoituksella. Halukkaat tuottajat tullaan kutsumaan markkinavuoropuheluun, jossa hankintaa taustoitetaan enemmän. Tarjouspyynnön alustava julkaisuajankohta on elokuussa 2020. Hankintapäätös ja sopimukset valmistellaan lokakuun 2020 aikana. Sopimuskauden pituus ja tarkemmat hankintajärjestelmän yksityiskohdat varmistuvat hankinnan edetessä.

Tuomi Logistiikka Oy laskuttaa hankintapalvelusta hinnastonsa mukaisesti. Alustava kilpailutusvaiheen kustannusarvio on noin 11 500 - 16 300 euroa jaettuna hankintaan osallistuvien kuntien kesken. Mikäli kaikki hankinnasta kiinnostuneet yhdeksän kuntaa lähtevät mukaan, on kilpailutuskustannus maksimissaan noin 1 800 euroa/ kunta. Alustava sopimuskauden kustannusarvio/ vuosi on noin 1 500 - 4 600 euroa jaettuna hankintaan osallistuvien kuntien kesken, sisältäen mm. seurantapalaverit, reklamaatioiden käsittelyt ja kilpailutukset dynaamisessa järjestelmässä (jaettuna yhdeksän kunnan kesken max. noin 500 euroa vuodessa).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Kyröjoki, Vs sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta 

  1. päättää, että Hämeenkyrön kunta osallistuu Tuomi Logistiikka Oy:n järjestämään kilpailutukseen kehitysvammaisten asumispalveluista, lyhytaikaishoidosta, aamu- ja iltapäivähoidosta ja päivä- ja työtoiminnasta
  2. oikeuttaa Tuomi Logistiikka Oy:n tekemään hankintapäätöksen Hämeenkyrön kunnan puolesta
  3. oikeuttaa Tuomi Logistiikka Oy:n allekirjoittamaan hankintasopimuksen Hämeenkyrön kunnan puolesta
  4. päättää, että Hämeenkyrön kunnan vammaispalvelupäällikkö määrittelee myöhemmin kilpailutuksen aikana hankinnassa mukana oleviin eri palvelutuotteisiin sitoutumisen kunnassa esiintyvien tarpeiden mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vs. vammaispalveluiden päällikkö Piia Rättäri, Tuomi Logistiikka Oy (Teemu Korpinen)