Perusturvalautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

HMKDno-2017-693

Valmistelija

  • Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, tuula.nieminen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista määräävät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista. Lain mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen ja asetuksella säädetään maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Asetuksen 33 a §:n mukaisesti enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin mukaisesti ja indeksitarkistukset tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä. Valtioneuvosto on vahvistanut 1.1.2020 voimaan tulevat enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille.

Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismenojen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Hämeenkyrössä voimassa olevat maksut ovat olleet asiakasmaksulain ja -asetuksen enimmäismäärien suuruisia.

Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkistuksia vuosille 2020-2021, koska kansaneläkeindeksi ei ole muuttunut vuodesta 2017. Edellä mainitut maksut pysyvät ennallaan. Työeläkeindeksin pisteluvun muutos vuoden 2017 ja vuoden 2019 välillä on kaksi prosenttia. Työeläkeindeksin muutoksen mukaiset indeksitarkistukset kohdistuvat kotona annettavann palvelun tulorajoihin ja tulorajan korotukseen (asiakasmaksuasetus 3 § 2 ja 3 mom) sekä henkilökohtaiseen käyttöön jätettävään käyttövaraan, kun kunta periin henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset (asiakasmaksuasetus 33 §). Työeläkeindeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään asiakasmaksuasetuksen 33 a §:n mukaan lähimpään täyteen euroon.

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa nousee 108 eurosta 110 euroon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020 ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, sosiaalijohtaja, taina.niiranen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

perusturvapalveluiden palvelupäälliköt, laskuttajat, potilastoimisto