Perusturvalautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Pirkanmaan henkilökohtaisen avun kriteerit, toimintakäsikirja sekä henkilökohtaisen avun keskukseen liittyvä sopimus

HMKDno-2019-382

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Kyröjoki, vammaispalveluiden palvelupäällikkö, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Pirkanmaalla toimii perhehoidon maakunnallinen yksikkö, jota on tarkoitus laajentaa vaiheittain yhteiseksi omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskukseksi. Yhteistä keskusta tarvitaan, jotta toiminta olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti vaikuttavampaa ja pirkanmaalaisille asiakkaille yhdenvertaisempaa.  Keskittämällä yhdelle toimijalle näiden palveluiden lakisääteisiä tehtäviä sekä muita yhteisiä toimintoja, pystytään kuntien talous- ja henkilöstöresursseja käyttämään nykyistä tehokkaammin ja osaamista vahvistaen.

Keskuksen tausta ja toimintamalli

Suunnitelma omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen toteuttamiseksi on laadittu Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Omais- ja perhehoidon keskukset ovat olleet hallituksen I&O kärkihankkeissa yhtenä kehittämisen pääkohteena ja integraation kärkenä. Henkilökohtaisen avun keskuksia puolestaan toimii jo eri puolilla Suomea.

Pirkanmaan perhehoitoyksikkö on toiminut vuodesta 2016 lähtien ja siinä ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat. Tähän vakiintuneeseen toimintaan henkilökohtaisen avun ja omaishoidon osuudet voidaan viedä joustavasti. Omais- ja perhehoidossa sekä henkilökohtaisessa avussa on monia yhdenmukaisia lakisääteisiä velvoitteita, kuten valmennukset, hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä hoitajien ja avustajien sijaisjärjestelyt. Nämä tehtävät siirtyisivät keskukseen.

Keskus palvelee sekä asiakkaita että kuntien työntekijöitä. Asiakkaiden omatyöntekijät työskentelevät kunnissa ja heillä on vastuu jatkossakin palvelutarpeen arvioinnista ja päätöksenteosta. Omatyöntekijät toimivat asiakkaiden koko palvelukokonaisuudesta vastaavina lähityöntekijöinä.

Keskuksen suunnittelu

Omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskussuunnitelmaa on käsitelty Pirkanmaan sote -johtajien ”Pirkanmaan parasta sotea” -kokouksissa 27.11.2018, 5.4.2019, 17.5.2019 ja 21.8.2019. Näiden lisäksi suunnitelmaa on työstetty sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmissä sekä ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen eri työryhmissä. Asiaa on käsitelty myös maakunnan yhteisissä vammaisneuvostojen tapaamisissa ja kuntien vammaispalvelun työntekijöiden, ikääntyneiden palvelujen työntekijöiden ja järjestöedustajien kanssa. Lisäksi keskuksen kokonaisuutta ja palveluja on esitelty sote- ja maakuntauudistuksen seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Keskus on saanut laajasti tukea eri tahoilta.

Keskuksen hyödyt ja kustannukset

Keskittämällä omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun palveluja saadaan toiminnallisia hyötyjä ja mahdollisesti kustannushyötyjä. Omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palvelut sitovat tällä hetkellä kunnissa useiden henkilöiden osa- tai kokoaikaista työpanosta. Nykyisessä hajautuneessa rakenteessa mm. palveluihin liittyvien osaamisvaatimusten hallinta on haasteellista, esimerkkinä henkilökohtaisen avun työehtosopimusten tulkinnat.

Keskuksen ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään perhehoidon keskukseen henkilökohtaisen avun tehtäviä. Keskuksen laajennuksen ensimmäisen vaiheen budjettiin on laskettu kunnissa tällä hetkellä kiinnitettynä olevat henkilöstö- ja toimintakustannukset perhehoidon ja henkilökohtaisen avun osalta. Perhehoidon toimintaan ja kustannuksiin ei tässä vaiheessa tule muutoksia. Henkilökohtaisen avun järjestämisen kustannukset on tarkistettu toukokuussa 2019 kuntakyselynä. Pykälän liitteenä olevassa materiaalissa on selvitetty tarkemmin kuntakohtaisia laskelmia. Säästöjä ei Hämeenkyrössä pystytä laskelmissa määrin saavuttamaan, koska vapautunut työpanos säilyy edelleen kunnassa. Kustannushyötyjä saataneen sitä kautta, että palkanlaskennan kulut nykyisestä hieman vähenevät.

Keskuksen toiminnan käynnistäminen

Sote-johtajien elokuun kokouksessa vahvistettiin, että suunnitelman eteenpäin viemistä jatketaan ja se viedään päätöksentekoon kuntien lautakuntiin. Tampere esitti voivansa toimia jatkossa myös yhteisen keskuksen isäntäkuntana, jatkumona perhehoidon yksikön koordinointivastuulleen.

Esityksen liitteenä on vaiheistussuunnitelma tehtäville, jotka vaiheessa I ja myöhemmin vaiheissa II ja III siirtyvät yhteiseen keskukseen. Vaiheen I toimintoja ovat kaikkien perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun asiakkaiden neuvonta, henkilökohtaisen avun työnantajien ohjaus ja neuvonta sekä palkanmaksu SuoraTyö -ohjelman avulla.

Nykyisen perhehoidon yksikön toiminnan laajentuessa henkilökohtaisen avun palveluihin tarvitsee muodostettu keskuskokonaisuus myös uuden nimen. Jotta keskus olisi suunnitellusti toiminnassa vuoden 2020 alussa, sen käynnistäminen edellyttää valmistelun resursointia yhteistyössä. Ensivaiheessa valmistellaan myös keskuksen yhteiset toimintaperiaatteet ja henkilökohtaisen avun työnantajaohjeet. Keskuksen toimintaa tukemaan nimetään ohjausryhmä. Nykyisen perhehoidon yksikön ohjausryhmän kokoonpanoa tarkistetaan keskuksen kokonaisuutta vastaavaksi siten, että jokaisella kunnalla on edelleen edustus ryhmässä.

Mukaan lähteviltä kunnilta edellytetään osallistumista 1.10.2019 - 31.1.2020 välisenä aikana keskuksen käynnistämistyöhön palkattavien henkilöiden (0,5 projektipäällikköä ja 0,5 projektityöntekijä) kustannusten jakamiseen. Hämeenkyrön osalta nämä kustannukset ovat arviolta noin 900 €.

Oheismateriaalina on keskusmallien esittely.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, sosiaalijohtaja, taina.niiranen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunta lähtee mukaan Pirkanmaan perhehoitoyksikön laajentamishankkeeseen, jossa keskus laajenee henkilökohtaisen avun keskukseksi. Hämeenkyrön kunta sitoutuu ostamaan 1.1.2020 alkaen keskukselta henkilökohtaisen avun työantajamallin palveluita erikseen myöhemmin laadittavan sopimuksen mukaisesti. Tampereen kaupunki vastaa laajennetun keskuksen kokonaisuuden koordinoinnista. Keskuksen laajentuminen henkilökohtaisen avun palveluun on suunniteltu kustannettavaksi kuntien kesken palkkalaskelmaperustaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Leena Kyröjoki, vammaispalveluiden palvelupäällikkö, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön perusturvalautakunta on päättänyt 25.9.2019 § 52, että Hämeenkyrön kunta lähtee mukaan Pirkanmaan perhehoitoyksikön laajentamishankkeeseen, jossa keskus laajenee henkilökohtaisen avun keskukseksi. Hämeenkyrön kunta on em. päätöksellä sitoutunut ostamaan keskukselta 1.1.2020 alkaen palveluita erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti. Tampereen kaupunki toimii keskuksen vastuukuntana. Vastuu henkilökohtaisen avun palvelutarpeen arviosta ja pää­tök­sen­teos­ta säilyy asiakkaan kotikunnalla. Keskus vastaa lakisääteisestä oh­jauk­ses­ta ja neuvonnasta sekä henkilökohtaisen avun työn­an­ta­ja­mal­lin palkanmaksusta.

Yhteistoiminnan edellytyksenä on, että Pirkanmaan alueella on käy­tös­sä yhteiset henkilökohtaisen avun kriteerit ja toimintakäytännöt. Kes­kus vastaa toiminnan jatkuvasta kehittämisestä, jotta palvelut oli­si­vat jatkossakin yhdenvertaiset, laadukkaat ja vastaavat asiak­kai­den palvelutarpeeseen, sekä kustannusten kasvua hillitsevät. Tii­vis­tä yhteistyötä tehdään kuntien vammaispalvelujen kanssa.

Liitteenä olevissa kriteereissä ja työnantajamallin käsikirjassa ku­va­taan yksityiskohtaisesti yhteistoiminnan perusteet, sekä kunnan ja kes­kuk­sen välinen yhteistyö ja vastuut. Henkilökohtaisen avun työn­an­ta­ja­mal­lin käsikirjan päivittämisestä vastaa jatkossa keskuksen oh­jaus­ryh­mä, jossa on edustus jokaisesta kunnasta. Kuntien lau­ta­kun­tiin toimintaohje viedään tilanteissa, joissa ohjeen muutos vai­kut­taa oleellisesti asiakkaan asemaan ja/tai kunnan kustannuksiin.

Kriteerejä ja käsikirjaa on työstetty yhdessä kaikkien Pirkanmaan kun­tien työntekijöiden kanssa. Keskuksen ensimmäisessä vai­hees­sa on keskitytty henkilökohtaisen avun työnantajanmallin käy­tän­tö­jen yhtenäistämiseen. Vuonna 2021 yhteistoiminta laajennetaan kos­ke­maan myös henkilökohtaisen avun ostopalvelua ja pal­ve­lusete­liä. Näistä sovitaan myöhemmin erillisillä sopimuksilla.

Työantajamallissa kaikkiin uusiin työsuhteisiin sovelletaan ja nou­da­te­taan yleistä työlainsäädäntöä ja sen määräyksiä eli työ­so­pi­mus­la­kia, työaikalakia, vuosilomalaki, työterveyslakia, sai­raus­va­kuu­tus­la­kia sekä tarvittaessa lakia lasten kanssa työskentelevien ri­kos­taus­tan selvittämiseksi sekä muita soveltuvia lakeja. Lisäksi noudatetaan Pir­kan­maan kuntien yhteistä työnantajan käsikirjaa. Hen­ki­lö­koh­tais­ten avustajien työnantajien liitto ry:n (Hetan) jäseniksi liittyvien työn­an­ta­jien avustajien työsuhteisiin sovelletaan Heta-Tes:iä.

Kaikkien uusien avustajien tuntipalkka on Heta-Tes:in mukainen eli 10,70 euroa/ tunti ja palkkaa nostetaan automaattisesti Heta-Liiton prosenttiko­ro­tus­ten mukaisesti. Lisäksi kaikille avustajille korvataan He­ta-Tes:in mukaiset työaikakorvaukset koskien ilta-, yö ja lau­an­tai­li­siä. Vanhojen ennen keskuksen toiminnan aloittamista alkaneiden työ­so­pi­mus­ten osalta työehdot tai tuntipalkka eivät muutu, vaan jatkuvat samanlaisina kuin tähänkin saakka.

Hämeenkyrössä muutoksia tulee ainakin seuraaviin käytäntöihin ja korvauksiin:                          

 1. Avustajien perustuntipalkka on nykyisen 10,75 euron sijaan 10,70 euroa.
 2. Lomaraha korvataan jatkossa vain Heta-liittoon kuuluvien työn­an­ta­jien kohdalla. Lomaraha ei ole lakisääteinen vuosilomalain edel­lyt­tä­mä korvaus.
 3. Avustajien ateriakulut työmatkan ajalta korvataan jatkossa vain Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla.
 4. Kokemusvuosilisät korvataan jatkossa vain Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla.
 5. Tilapäinen hoitovapaa korvataan jatkossa palkallisena (3 päivää) vain Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla. Muille ei lap­sen sairastuessa korvata vapaata palkallisena, mutta annetaan lain mukainen mahdollisuus neljän päivän vapaaseen.
 6. Palkanmaksupäiviä on keskuksen toiminnan aloittaessa kaksi en­ti­sen yhden palkanmaksupäivän sijaan.
 7. Työnantajan mahdollisuus syöttää avustajan työtunnit itse jär­jes­tel­mään mahdollistuu.
 8. Muutos tuntilistojen toimitusosoitteeseen sekä lomakorvausten ja pitämättömien lomien maksupäiviin.

Henkilökohtaisen avun keskukseen liittyvät asiat ja käytännöt tullaan esittelemään vuoden 2020 ensimmäisessä vammaisneuvoston kokouksessa vammaispalveluiden päällikön toimesta. Suunnitteilla on myös kuntien vammaisneuvostojen edustajien kutsuminen alkuvuonna 2020 Tampereelle tutustumaan henkilökohtaisen avun keskukseen.

Liittenä ovat henkilökohtaisen avun kriteerit, Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksen Työnantajamallin käsikirja 1.1.2020 ja sopimus Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan järjestämisestä yhteistoimintana 1.1.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Taina Niiranen, sosiaalijohtaja, taina.niiranen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevat Pirkanmaan maakunnallisen henkilökohtaisen avun työnantajamallin käsikirjan ja henkilökohtaisen avun kriteerit
 2. hyväksyä yhteistoimintasopimuksen ja valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen kaupunki, vammaispalveluiden päällikkö Kyröjoki