Perusturvalautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Palvelusetelit erikoissairaanhoidon palveluissa

HMKDno-2019-454

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Parmanen, ylilääkäri, tuomas.parmanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön kunnan terveyspalveluissa on ollut käytössä maksusitoumushankintamenettely koskien perustason erikoissairaanhoidon ja tutkimusten palveluhankintaa vaihtoehtona julkisen erikoissairaanhoidon palveluille. Pääosin palveluiden hankinta on kohdistunut erikoislääkärikonsultaatioiden ja erikoistutkimusten hankintaan. Tavoitteena on ollut nopeampi palvelun saatavuus ja jatkohoitosuunnitelman teko, hoitokoordinaation säilyttäminen perusterveydenhuollossa ja parempi kustannusten hallinta. Maksusitoumusostojen käyttö on perustunut lääketieteelliseen ja todettuun erikoissairaanhoidon palvelun tarpeeseen ja tällä menettelyllä on korvattu peruserikoissairaanhoidollinen julkisen erikoissairaanhoidon käyttö.

Hämeenkyrön kunnan terveyspalveluille on tarjottu mahdollisuutta osallistua Nokian, Ylöjärven ja Kangasalan kaupukien sekä Pirkkalan ja Lempäälän kuntien erikoissairaanhoidon palvelusetelituottajien valintaan ja aloittaa erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen ja hankkiminen palveluseteleleiden avulla.

Edellä mainitut kaupungit ja kunnat ovat tarjonneet palveluseteleillä erikoissairaanhoidon palveluja vuodesta 2013 alkaen, osa kunnista jo vuodesta 2011 alkaen. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Kustannuksia on säästynyt ja lisäksi kuntalaiset ovat saaneet valinnan vapautta hoitopaikkansa suhteen. Palvelusetelit on myös todettu hyväksi tavaksi tukea omalääkäreiden konsultaatiotoimintaa, jolloin potilaan hoitopolku pysyy paremmin omalääkärin seurannassa. Palvelusetelituottajina ovat olleet aikaisemmin seuraavat tuottajat: Mehiläinen Oy, Pihlajalinna Oy, Röntgentutka Oy, Suomen Terveystalo Oy, Tampereen Ritarihuone Oy (Johanneksen klinikka), Tekonivelsairaala Coxa Oy.

Tavoitteena on saada palveluntuottajilta palvelusetelihintatarjoukset marraskuussa niin, että hankintaa koskeva päätös voitaisiin tehdä aikaisintaan joulukuussa 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomas Parmanen, ylilääkäri, tuomas.parmanen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunta osallistuu Nokian, Ylöjärven ja Kangasalan kaupunkien sekä Pirkkalan ja Lempäälän kuntien kanssa erikoissairaanhoidon palvelusetelituottajien valintaan, mikä mahdollistaa myöhemmin tarjousten jättämisen jälkeen perusturvalautakunnan niin päättäessä erikoissairaanhoidon palveluiden hankinnan palvelusetelillä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tuomas Parmanen, ylilääkäri, tuomas.parmanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säädetään palvelusetelin käyttämisestä kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelin avulla pyritään mm. lisäämään asiakkaan valinnan mahdollisuuksia ja parantamaan palvelujen saatavuutta. Palveluseteli on järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämä sitoumus, jolla korvataan palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuu on palvelun tuottajan hinnan ja kunnan myöntämän palvelusetelin erotus.  

Kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä. Kunta myös määrittelee palvelusetelin arvon. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, tulee kunnan ohajta hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Toisaalta asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusetelillä. Palvelusetelin käytön yleisperiaatteena on mahdollistaa erikoissairaanhoidon ja osin yleislääketieteen alan palvelun hankinta palvelusetelitoimijoiden tuottamana silloin, kun palvelun tarve on lääketieteellisesti perusteltu.

Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven kaupungit sekä Pirkkalan ja Lempäälän kunnat ovat käyttäneet palvelusetelillä erikoissairaanhoidon palveluissa jo vuodesta 2011 alkaen. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Kustannuksia on säästynyt ja lisäksi kuntalaiset ovat saaneet valinnan vapautta hoitopaikkansa suhteen. Palvelusetelit on myös todettu hyväksi tavaksi tukea omalääkäreiden konsultaatiotoimintaa, jolloin potilaan hoitopolku pysyy koko ajan omalääkärin valvonnassa. Lisäksi KPMG teki v. 2019 aikana selvityksen Kehyskuntien erikoissairaanhoidon palvelusetelin käytöstä ja selvityksen perusteella palveluseteli on toimiva ratkaisu asiakkaiden, palveluiden tilaajien ja tuottajien näkökulmasta.

Kehyskuntien edellinen palvelusetelituottajien ja tuotteiden kausi alkoi 1.1.2015 ja päättyy sellaisenaan 31.12.2019. Uusi kausi palvelusetelituottajien ja tuotteiden osalta koskee 1.1.2020 – 31.12.2023 ajanjaksoa. Vuoden 2020 alusta palvelusetelillä hankittavien palveluiden valikoima koskee sekä avohoidon palveluita että lyhytjälkihoitoisia toimenpiteitä. Uusi palvelusetelituotteita ovat mm. uniapneaan liittyvät setelit.

Aiemman käytännön mukaisesti palvelusetelin omavastuuosuus on edullisimmillaan saman suuruinen kuin vastaavan palvelun hankkimisen asiakasmaksu Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Vuonna 2019 ovat voimassa olevat asiakasmaksut olleet 41,20 euroa (konsultaatiot) ja 135,10 euroa (toimenpiteet). Yleislääkäripalveluun liittyvän palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy kunnan terveyspalveluiden asiakasmaksuja ja niiden määräytymistä koskevien periaatteiden mukaisesti.

Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen edellytyksenä on ollut ainakin yhden tuoteryhmän olennaisten palvelujen tarjoaminen, kelpoisuusehtojen täyttyminen, palvelujen riittävän hyvä laatu sekä palvelujen hintataso. Hintatason osalta on noudatettu 50 % rajaa, niin että hinta tuoteryhmittäin (konsultaatiot ja avohoidon palvelut) voi olla korkeintaan 50 % kalliimpi kuin kyseisen tuoteryhmän tuotteiden edullisin tarjottu hinta. Lyhytjälkihoitoisten toimenpiteiden osalta vastaava hintaraja katsotaan yksittäisten palvelukorien ja – pakettien sekä tuotteiden osalta.

Kaudelle 2020 – 2023 pyydettiin palvelusetelituottajia ilmoittautumaan lehti-ilmoituksella, joka julkaistiin Aamulehdessä 10.11.2019. Ilmoittautumiset vaadittavien tietojen kera pyydettiin toimittamaan 25.11.2019 klo 12.00 mennessä Kangasalan kaupungin osoitteeseen. Tarkemmat palvelusetelituotteet ja ilmoittautumiseen edellytetyt tiedot julkaistiin kaikkien Kehyskuntien nettisivuilla.

Määräaikaan mennessä palvelusetelituottajiksi ilmoittautuivat:

 • Coronaria Uniklinikka Oy (taulukoissa nimellä Coronaria)
 • Lääkäriasema Johanneksen Klinikka/Johanneksen Klinikka (taulukoissa nimellä Johanneksen Klinikka)
 • Mehiläinen Oy (taulukoissa Mehiläinen)
 • Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy (taulukoissa Pihlajalinna)
 • Suomen Terveystalo Oy (taulukoissa Terveystalo)
 • Tekonivelsairaala Coxa Oy (taulukoissa Coxa)
 • Tullinkulman Työterveys Oy (taulukoissa Tullinkulman Työterveys)

 

Tarjoukset ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Palvelusetelituotteiden tarjotuista hinnoista tehty hintavertailutaulukko sekä näiden perusteella laadittu lomake poissulkemisista hintojen tai tuoteryhmän olennaisten palvelujen perusteella ovat liitteinä. Oheismateriaalina on palvelusetelituottajien tuoteluettelo ja palvelusetelituottajien ilmoittautumislomake. Hyväksyttäväksi esitettävät palveluntuottajat ovat täyttäneet ilmoittautumislomakkeen mukaiset vaatimukset liittyen tilaajavastuulainmukaisiin tietovaatimuksiin ja muihin kelpoisuusvaatimuksiin (luotettavuus ja yleinen soveltuvuus, ammattitaito, vakavavaraisuus, yleinen vastuullisuus ja toimintavarmuus).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Parmanen, ylilääkäri, tuomas.parmanen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää

 1. hankkia terveydenhuollon palveluita palvelusetelillä
 2. hyväksyä palveluntuottajiksi 1.1.2020 - 31.12.2023 seuraavat tuottajat:
  • Coronaria Uniklinikka Oy
  • Lääkäriasema Johanneksen Klinikka
  • Mehiläinen Oy
  • Pihlajalinna Oy
  • Suomen Terveystalo Oy
  • Tekonivelsairaala Coxa Oy
  • Tullinkulman Työterveys Oy
 3. sulkea pois palvelusetelituotteiden poissulkemistaulukko -liitteen mukaiset tuoteryhmät ja tuotteet
 4. vahvistaa palveluseteleiden suuruuden sellaiseksi, että tuotteittain edullisimman tuotteen osalta omavastuu on sama kuin asiakasmaksuista päätettäessä hyväksytty erikoissairaanhoidon käyntimaksu ja päiväkirurgisissa tuotteissa päiväkirurgian maksu sekä yleislääkäripalveluun liittyen kunnan terveyspalveluiden asiakasmaksut
 5. antaa ylilääkärille oikeuden päättää, mitä hyväksyttyjen tuottajien palveluseteleitä otetaan käyttöön omaa toimintaa täydentämään
 6. antaa ylilääkärille oikeuden täydentää tai karsia palvelusetelituotantoa tuotteiden osalta, täsmentää käytössä olevien tuotteiden sisältökuvausta ja tehdä Hämeenkyrön terveydenhuollon palvelusetelitoimintaa koskevat ohjeet

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sosiaalijohtaja Taina Niiranen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.