Perusturvalautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2020 alkaen

HMKDno-2017-691

Valmistelija

  • Sirpa Hiltunen, kotihoidon päällikkö, sirpa.hiltunen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §: n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 408,09 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2020 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkoihin noin 2,05 prosentin korotusta vuoteen 2019 verrattuna.

Esitys omaishoidon tuen maksuluokista indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2020 alkaen:

OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT JA MAKSULUOKAT

Maksuluokka III  / 410,00 €/kk (400,00)

Hoidettava tarvitsee runsaasti apua, hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan. Häntä täytyy avustaa monta kertaa päivässä esim. ruokailussa ja WC-asioissa, tai hän tarvitsee hoitajan läsnäolon muistamattomuuden tai levottomuuden takia. Hän tarvitsee apua ja valvontaa öisinkin. Hoitotyö on sitovaa eikä hoitajan työssäkäynti pääsääntöisesti ole mahdollista. Joissakin tapauksissa hoidettava voi olla osan päivästä hoidossa, koulussa tai toimintakeskuksessa, jos hoito hänen kotona ollessaan on erittäin vaativaa ja sitovaa. Ilman omaishoitajaa asiakas tarvitsisi runsaasti kotihoidon palveluja (käynnit 3-5 kertaa vrk) ja/tai kuormittaisi laitoshoitoa.

Maksuluokka II /  547,00 €/kk (536,00)

Hoidettava tarvitsee lähes jatkuvasti apua, hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan. Häntä täytyy avustaa monta kertaa päivässä esim. liikkumisessa, ruokailussa ja WC-asioissa. Hän tarvitsee apua ja valvontaa öisinkin. Hoitotyö on sitovaa eikä hoitajan työssäkäynti pääsääntöisesti ole mahdollista. Hoitotyöllä vältetään säännöllinen toistuva laitoshoidon tarve.

Maksuluokka I  / 730 €/kk (714,00)

Hoidettava tarvitsee jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissaan ja runsaasti hoivaa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Hoidettavaa ei voi jättää yksin mihinkään vuorokauden aikaan. Hoitotyö on raskasta ja sitovaa. Hoitajan työssäkäynti ei ole mahdollista. Hoidettavalla on runsas avuntarve esim. peseytymisessä, pukeutumisessa, WC-asioissa ja ruokailussa, tai hän vaatii muistamattomuuden ja levottomuuden takia jatkuvaa valvontaa tai hän on vuodepotilas. Hoidettava ei voi toimintakykynsä takia käydä päivittäin hoidossa, koulussa tai toimintakeskuksessa. Ilman omaishoitajaa asiakas tarvitsee tehostetun asumispalvelu- tai laitoshoitopaikan.

Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen hoidettavan hoito voidaan järjestää toimeksiantosopimuksella. Toimeksiantosopimus voidaan tehdä omaishoitolain 3 §:n 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävän sijaishoitajan kanssa. Sijaishoidosta toimeksiantosopimusta tehtäessä varmistetaan järjestelyn olevan hoidettavan edun mukaista.

Toimeksiantosopimuksessa sovitaan:

  1. sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta
  2. tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
  3. toimeksiantosopimuksen voimassaolosta
  4. tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista

Sijaishoitajalle maksetaan:

Maksuluokka III: sijaishoitopalkkio    78,00 €/vrk eli 3,25 €/h

Maksuluokka II: sijaishoitopalkkio     105,00 €/vrk eli 4,37 €/h

Maksuluokka I: sijaishoitopalkkio      128,00 €/vrk eli 5,33 €/h

Palkkio maksetaan tehtyjen tuntien mukaan. Kulukorvauksia ei makseta erikseen. Asiakas hankkii sijaishoitajan itse tai tarvittaessa kunnan avustuksella. Sijaishoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus määräajaksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Maksettava palkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoidon tilapäisen lomituksen (alle 4 tuntia) asiakasmaksu on käyntimaksun suuruinen 12,00 euroa.

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa peritään maksua 11,40 euroa vuorokaudelta.

Lakisääteisen vapaan aikaisesta hoidosta sovitaan omaishoidon palveluohjaajan/asiakasohjaajan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, sosiaalijohtaja, taina.niiranen@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy

  1. omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2020 selosteen mukaisesti
  2. liitteenä olevan omaishoidon tuen soveltamisohjeen 1.1.2020 alkaen

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kotihoitopäällikkö Hiltunen