Perusturvalautakunta, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Sosiaalityön päällikön virka

HMKDno-2020-86

Valmistelija

  • Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 31.8.2020. Irtisanoutumisilmoitus on oheismateriaalina. Vastuualueen esimiehen valinta kuuluu hallintosäännön 70 §:n mukaan lautakunnan päätösvaltaan. Valinnan tekevä viranomainen päättää kelpoisuudesta ja nimikkeestä hallintosäännön 69 §:n mukaan. Perusturvalautakunta on tässä kokouksessa erillisessä pykälässä käsitellyt johtavan sosiaalityöntekijän virkanimikkeen muuttamista sosiaalityön päälliköksi.

Sosiaalityön päällikkö johtaa sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualueen toimintaa. Tehtävään on sisältynyt johtavan sosiaalityöntekijän tehtävien ohella myös lastenvalvojan tehtävät, jotka ovat vieneet liki 50 % työajasta. Haettavaksi julistettava sosiaalityön päällikön virka ei enää sisällä lastenvalvojan tehtäviä, vaan ne tullaan siirtämään toisen henkilön hoidettavaksi. Tehtävään tulee edelleen sisältymään jonkin verran asiakastyötä tehtävänkuvassa erikseen määritellysti. Tällä muutoksella vahvistetaan mahdollisuutta tehdä vastuualueen esimiehen tehtäviä.

Kelpoisuusehtona sosiaalityön päällikön virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Eduksi katsotaan kokemus esimiestyöstä ja johtamisen erikoistumisopinnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta

  1. julistaa haettavaksi sosiaalityön päällikön viran 1.8.2020 alkaen
  2. määrää viran kelpoisuusehdoksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaisen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyyden
  3. valitsee haastatteluryhmään lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi jäsentä sekä viranhaltijoista vs. sosiaalijohtajan ja kotihoidon päällikön 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti

  1. julistaa haettavaksi sosiaalityön päällikön viran 1.8.2020 alkaen
  2. määrätä viran kelpoisuusehdoksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaisen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyyden
  3. valita haastatteluryhmään perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jussi Niinenmaan ja jäsenet Hannele Nordforsin ja Susanna Palomäen sekä viranhaltijoista vs. sosiaalijohtaja Leena Kyröjoen ja kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltusen

Tiedoksi

vs. sosiaalijohtaja Leena Kyröjoki, kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen