Perusturvalautakunta, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Johtavan sosiaalityöntekijän virkanimikkeen muutos

HMKDno-2020-85

Valmistelija

  • Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 31.8.2020. Virka tullaan julistamaan haettavaksi erillisessä pykälässä. Vastuualueen esimiehen valinta kuuluu hallintosäännön 70 §:n mukaan lautakunnan päätösvaltaan. Nimikkeen muuttamisesta päättää hallintosäännön 75 §:n mukaan se viranomainen, joka tekee valinnan ko. virkaan, kuultuaan henkilöstöpäällikköä.

Johtava sosiaalityöntekijä johtaa sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualueen toimintaa. Vastuualueen toimintaan kuuluvat aikuissosiaalityön palvelut, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, välitystilien hoito, maahanmuuttajien sosiaalityön palvelut ja hybridiyksikkö, lastensuojelu, lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaalityön palvelut, perheoikeudelliset palvelut, perheneuvonnan palvelut ja perhetyö.

Sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualueen esimiehen nimike (vakanssi nro 3002) esitetään muutettavaksi siten, että nimike olisi sosiaalityön päällikkö. Hämeenkyrön perusturvapalveluissa sosiaalipalveluiden vastuualueiden esimiehet ovat nimikkeeltään päällikköjä lukuun ottamatta johtavan sosiaalityöntekijän nimikettä. Muutos yhdenmukaistaisi vastuualueiden esimiesten nimikkeet ja näiltä osin selkiyttäisi niitä. Sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualue on laaja ja esimiehellä on alaisenaan muitakin työntekijöitä kuin sosiaalityöntekijöitä, mm. puheterapeutti ja perhetyöntekijä. Sosiaalityön päällikkö - nimike kuvaa vastuualueen palvelujen laajaa sisältöä paremmin kuin johtava sosiaalityöntekijä - nimike, josta muodostuu helposti mielikuva lähinnä vain sosiaalityöntekijöiden tiimiä johtavasta henkilöstä.

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen 4.3.2020:

Puollan esitystä nimikkeen muutoksesta. Muutos yhdenmukaistaa vastuualueen esimiestason nimikkeistön sosiaalipalvelujen palvelualueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta päättää

  1. muuttaa sosiaalityön ja perhepalveluiden vastuualueen esimiehen (vakanssi 3002) virkanimikkeen sosiaalityön päällikkö - nimikkeeksi
  2. todeta, että muutos astuu voimaan siitä alkaen, kun uusi viranhaltija aloittaa virantoimituksen.
  3. hyväksyä tämän pykälän tarkastetuksi välittömästi.

Päätös

Hyväksyttiin.