Perusturvalautakunta, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Hämeenkyrön Apteekin hankintaoikaisuvaatimus: Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankintapäätös

HMKDno-2019-455

Valmistelija

  • Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön Apteekki on toimittanut 20.2.2020 hankintaoikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevaan päätökseen uutta käsittelyä. Hämeenkyrön Apteekki vetoaa hankintaoikaisuvaatimuksessaan kokonaistaloudellisuuteen, lääketurvallisuuteen, tarjoamiinsa maksuttomiin palveluihin sekä ilmasto- ja ympäristönäkökohtiin. Hankintaoikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

Vs. sosiaalijohtaja on 18.2.2020 tehnyt viranhaltijapäätöksen lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankinnasta. Saatujen tarjousten perusteella palveluntuottajaksi on valittu Sammon Apteekki sopimuskaudeksi 1.6.2020-31.5.2023, sopimukseen sisältyy 1+1 optiovuotta. Päätös on lähetetty sähköisesti 18.2.2020 tarjouksen jättäneille palveluntuottajille. Hämeenkyrön Apteekki jätti tarjouksen. Hämeenkyrön Apteekin oikaisuvaatimus on saapunut muutoksenhakuaikana.

Perusturvalautakunta päätti 20.11.2019 § 69 lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun kilpailuttamisesta ja hankinnan kriteereistä. Tarjouspyyntö julkaistiin 18.12.2019 kunnan www-sivuilla, tarjouspalvelu.fi-sivustolla ja pienhankinnat.fi-sivustolla. Kiinnostuneilla palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön lisätietopyyntöjä 10.1.2020 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin vastattiin 14.1.2020. Sitova tarjous tuli jättää 23.1.2020 klo 15.00 mennessä. Tarjoukset avattiin 24.1.2020.

Hankinnan toteuttamisessa on noudatettu Hämeenkyrön kunnan hankintaohjeita. Hankinta on toteutettu avointa menettelyä käyttäen. Tarjouspyynnön mukaan: ”Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu siihen, että palvelu täyttää lakien ja viranomaismääräysten asettamat velvoitteet ja vaatimukset ja palvelukuvauksessa esitetyt palvelun vähimmäisvaatimukset.” Palvelun sisältö on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelukuvauksessa.

Hankintapäätös on tehty tarjouspyynnön ja sen liitteenä olleen palvelukuvauksen kriteerien mukaisesti. Valintaperusteena oli halvin hinta. Hinta tuli ilmoittaa kahden viikon lääke-erätoimitukselle yhtä asiakasta kohden, sisältäen annosjakelupalvelun ja kuljetuksen. Tarjouspyynnön palvelukuvauksen vaatimukset huomioivat myös lääketurvallisuuden. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty päivittäisiä, maksuttomia toimituksia eikä hankintaoikaisuvaatimuksessa esille tuotuja ympäristö- ja ilmastonäkökohtia, joten niitä ei voida pitää valintaperusteena.

Valitun palveluntuottajan tarjous täyttää kaikki tarjouspyynnön vaatimukset eikä päätöksen muuttamiselle ole perusteita.

Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Kyröjoki, sosiaalijohtaja, leena.kyrojoki@hameenkyro.fi

Perusturvalautakunta hylkää Hämeekyrön Apteekin hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hämeenkyrön Apteekki