Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Koskilinnan myynti

HMKDno-2019-375

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 10.12.2019 § 178 jättää hyväksymättä Koskilinnasta saadun ostotarjouksen, perustaa Koskilinnan kehittämisen työryhmän ja poistaa Koskilinnan myynnistä.

Kevään aikana on kartoitettu kunnan omia toimintoja, joita olisi mahdollista sijoittaa Koskilinnaan. Tilat vapautuvat päiväkotikäytöstä syyskuun alussa. Siirtyviä toimintoja on lähinnä nuoriso- ja työllisyyspalveluissa mutta merkittävää käyttöasteen nousua on vaikea saavuttaa. Työryhmää ei ole vielä perustettu.

Tänä kesänä 16.7.2019 kunnanjohtajaan otti yhteyttä kaksi henkilöä, jotka tiedustelivat olisiko mahdollista selvittää Koskilinnan ostamista. Ostajaehdokkaat esittelivät alustavaa suunnitelmaa, jotta Koskilinna saataisiin elävöitettyä monipuolisesti eläväksi taloksi. Tarkempi suunnittelu edellyttää kiinteistön tiloihin tutustumista. Kunnanjohtaja kertoi kunnanhallituksen joulukuisen päätöksen, mutta suostui tilojen sitoumuksettomaan esittelyyn suunnitelman tarkentamiseksi.

Kunnanhallituksen kokouksessa 26.8.2019 hallitukselle kerrottiin, että tällainen yhteydenotto on tehty ja alustavaa suunnittelua tehdään. Hallitus suhtautui hyvin myönteisesti asian selvittämiseen.

Myöhemmin perustettavan yhtiön puolesta Minna Duray ja Miia Ponkiniemi ovat tutustuneet Koskilinnan tiloihin, piirustuksiin ja suunnitelmiin kunnanjohtajan, teknisen johtajan ja Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtajan kanssa. Neuvottelut rahalaitosten ja Finveran kanssa ovat käynnissä.

Valmistelu on nyt syytä tuoda julkiseksi, jotta neuvotteluja eri osapuolten kanssa voidaan oikeutetusti käydä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus oikeuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan

 1. Minna Durayn ja Miia Ponkiniemen kanssa alustavasti Koskilinnan myyntimahdollisuutta ja suunnitella eri osapuolten tilatarpeita (kunta ja nykyiset vuokralaiset)
 2. Myyntimahdollisuutta valmistellaan niin, että kuntalain 130 §:n tarkoittama markkinaehtoisuus toteutuu
 3. Tällä päätöksellä ei vielä oteta kantaa myyntiin

Päätös

Hyväksyttiin.

Vilho Ponkiniemi poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: sukulaisuussuhde.

Ponkinimen varajäsen Miska Vesikko osallistui päätöksentekoon Ponkiniemen sijaan.

Valmistelija

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valmistelun aikana ostajaehdokkaiden suunnitelma Koskilinnan uudeksi käyttötavaksi ja tarvittaviksi korjaustoimenpiteiksi on tarkentunut. Suunnitelmia on esitelty kunnalle tässä vaiheessa alustavasti ja niiden tarkempi sisältö tulee ilmenemään myyntivaiheessa jätettävässä tarjouksessa.

Maakuntamuseolta on saatu 29.10.2019 lausunto Koskilinnan käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista. Lausunnon mukaan ”Maakuntamuseo pitää Koskilinnan säilyttämistä erittäin tärkeänä ja säilyttämiseen velvoittaa lähtökohtaisesti myös rakennuksen asema osana valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. 1960-luvun päiväkotilaajennuksen kulttuurihistorialliset arvot sen sijaan ovat vähäiset, eikä sen purkamiselle näin ollen ole estettä.” Lausunto on liitteenä. 

Kunnan näkökulmasta lausunto mahdollistaa sen, että Koskilinnan päärakennuksen tulevaisuuden turvaaminen on mahdollista uudenkin omistajan toimesta mutta 1960-luvun alussa rakennetun yksikerroksisen päiväkotilaajennuksen säilyttämiseen ei rakennushistorian vuoksi tarvitse sitoutua. Mahdollista saattaa olla se, että entinen päiväkotiosa jää toistaiseksi kunnan omistukseen ja rajataan omistajanvaihdos koskemaan päärakennusta ja sen tarvitsemaa osaa tontista. Kunta tekee päärakennuksesta suppean rakennushistoriaselvityksen, jossa todennetaan sisätilojen alkuperäiset lähtökohdat ja nykytilanne. Päärakennuksesta tehdään myös kuntotutkimus, jotta kiinteistön kunto tällä hetkellä on kiistaton.

Nykyisestä kiinteistöstä 108-418-1-45 on erotettava Koskilinnan välittömään ympäristöön rajautuva määräala omaksi kiinteistökseen, jonka tehokkuuden ja käyttötarkoituksen määrittelyyn tarvitaan asemakaavamuutos.

Kunnan mahdollisuudet turvata Koskilinnan säilyminen kunnan toimintojen muodossa on arvioitu vähäisiksi jo Koskilinna-työryhmän esityksen perusteella ja kunnanhallituksen päätettyä 14.5.2018 § 74 laittaa kiinteistö myyntiin. Myös valtuuston 10.6.2019 § 31 hyväksymä kunnanviraston hankesuunnitelma ei pitänyt mahdollisena Koskilinnan saneeraamista kunnanvirastoksi. Yritysvaikutusten arvioinnin näkökulmasta kiinteistön myynti yksityiselle taholle mahdollistaa uuden yritystoiminnan syntymisen. Kunta yhtyy siihen, että lähtökohtana tulee olla päärakennuksen julkisivujen ja sisätilojen arvokkaiden piirteiden säilyminen ja rakennuksen tulisi säilyä ainakin osittain puolijulkisena tilana. Myös ikkunoiden uusismiseen saatu julkinen rahoitus rajoittaa käyttötarkoituksen muuttamista.

Koskilinnan myynti kilpailuilla markkinoilla toimivalle taholle tulee kuntalain 130 §:n perusteella toteuttaa markkinaehtoisella luovutushinnalla. Tämä on mahdollista toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla joko avoimella tarjouskilpailulla tai puolueettoman arvonmäärityksen avulla. Kiinteistön vuokraaminen ei tässä tilanteessa ole riittävästi uuteen toiminnallisuuteen kannustava vaihtoehto. Tärkeintä näissä vaihtoehdoissa on varmistua siitä, että kiinteistönluovutus tapahtuu markkinaehtoisesti eikä siihen jää kauppahinnan takia riskiä kielletyn valtiontuen muodostumisesta (EU-lainsäädäntö).

Avoimessa tarjouskilpailussa ehtoja saa asettaa vain hyvin vähäisessä määrin (mm. yleisen häiriön ehkäisemiseksi, ympäristön suojelemiseksi). Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi, jotta voidaan katsoa, että se on saatettu kaikkien potentiaalisten tahojen tietoon. Myyntiajan on oltava riittävän pitkä, kaksi kuukautta tai enemmän. Tässäkin vaihtoehdossa on varauduttava hankkimaan puolueeton hinta-arvio, vaikka se ei ole kuntalain mukaan pakollista.

Mikäli tarjouskilpailua ei järjestetä, tulee luovutushinta määrittää ainoastaan puolueettoman (yhden tai useamman) arvioijan toimesta. Arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso. Arvonmääritys voi olla ongelmallista, jos kiinteistölle ei ole useita halukkaita ostajia. Tässä vaihtoehdossa kauppaan voidaan liittää kiinteistöön liittyviä erityisvelvoitteita yleisen edun vuoksi ja tällöin arvioitsijan tulisi arvioida näiden velvoitteiden aiheuttama taloudellinen haitta. Lähtökohtana on, että puolueeton arvio määrittää vähimmäisluovutushinnan. Tähän vaihtoehtoon saattaa liittyä suurempi muutoksenhaun riski.

Virran työtilassa on kansio, jossa on asiaan liittyvää lisämateriaalia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus päättää käynnistää avoimen tarjouskilpailun Koskilinnan päärakennuksen ja siihen liittyvän määräalan myymiseksi tai vuokraamiseksi. Tarjouskilpailun määräaika alkaa kun kunnanhallitus on 9.12.2019 hyväksynyt myynti-ilmoituksen ja päättyy kahden kuukauden kuluttua.

Hallitus antaa kunnanjohtajalle oikeuden tehdä myyntitoimeksianto Hankintajuristit Oy:n kanssa myyntimenettelystä, joka sisältää myös kauppakirjan ym. täytäntöönpanotoimien tekemisen kunnan myyntipäätöksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tämä asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä varsinaisena asiana. 

Esteellisyys: Vilho Ponkiniemi poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: sukulaisuussuhde.

Miska Vesikko osallistui asian käsittelyyn Ponkiniemen sijaan. 

Hallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.00 - 17.40 ja kuuli henkilöstö- ja hallintopäällikköä.

Valmistelija

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Suomen Hankintajuristit Oy:n valmistelema myynti-ilmoitus on valmistunut ja tarvittavat tarkennukset on tehty kiinteistötoimen ja kaavoituksen kanssa. Myynti-ilmoitus ja tonttirajauskartta ovat pykälän liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. hyväksyy myynti-ilmoituksen ja antaa myynnin täytäntöönpanon Suomen Hankintajuristit Oy:n tehtäväksi.
   
 2. antaa kunnanjohtajalle oikeuden tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia myynti-ilmoitukseen ja myyntimenettelyn yksityiskohtiin.
   
 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Hallitus käsitteli tämän asian kokouksen ensimmäisenä asiana.

Esteellisyys: Vilho Ponkiniemi poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: sukulaisuussuhde.

Ponkiniemen varajäsen Miska Vesikko osallistui asian käsittelyyn Ponkiniemen sijaan.

Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Tiedoksi

Suomen Hankintajuristit Oy, kiinteistöpäällikkö Wallin, kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000