Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Hämeenkyrönväylän johdosto poistuvan puuston korvaaminen uudella metsittämisellä ja hiilinielun ylläpito

HMKDno-2019-484

Valmistelija

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valmistelun perusteena on kuntastrategian tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja valtuuston päätös liittyä Hinku-verkostoon (Kohti hiilineutraalia kuntaa) ja tavoitteeksi asetettu päästöjen vähentäminen 80 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Hämeenkyrön kunnan hiilidioksidipäästöistä suurimman osuuden muodostaa tieliikenne (41 % vuonna 2016). Sen päästövähennysten toteutuminen riippuu valtakunnallisesta kehityksestä. Sekä tieliikenteen että maatalouden päästöt edellyttävät, että ei kiinnitetä huomiota vain päästöihin, vaan myös mahdollisuuteen kompensoida niitä hiilinieluilla.

Hämeenkyrössä alkaa ensi vuonna Hämeenkyrönväylän rakentaminen 10 kilometriä pitkälle tielinjaukselle, jonka sijainti on ollut vuosikymmeniä tiedossa ja, jonka alue on nykyään pääosin kunnan omistuksessa. Väylän linjauksen alueelta tulee poistumaan puustoa ja metsää metsänhoitoyhdistyksen alustavan arvion perusteella 10.000 m3. Hämeenkyrön kunnalle olisi tärkeää pystyä osoittamaan, että poistuvan puuston tilalle toteutuu istutettavia tiealueen osia ja tien läheisyydestä löytyy uusia metsittämiseen soveltuvia alueita poistuvan puuston/hiilinielun tilalle. Puuston poistumaa lieventää toki kaikki se määrä, joka poistettavasta puustosta päätyy puurakentamiseen ja muuhun pitkävaikutteiseen käyttöön.

Kuntia on marraskuussa lähestynyt Puuni Oy tavoitteella löytää kuntien joutomaita ja peltoheittoja, joita uudelleenmetsitettäisiin hiilinieluiksi ja tarjottaisiin yritysten hiilidioksidikompensaation kohteiksi. Puuni Oy suorittaa metsityksen yritysten kompensaatiomaksuilla. Tavoitteena on saada aikaan metsiä, joita ei muutoin syntyisi. Esittelytekstissä todetaan seuraavaa:

Onko kuntanne valmis konkreettisiin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Puuni tarjoaa kunnille helpon tavan hyödyntää joutilasta maataan hiilensidontaan. Lähestyimme kuntia ensimmäisen kerran viime keväänä, ja saimme sitä kautta positiivisia vastauksia useilta kunnilta. Nyt kuitenkin lähestymme uudestaan, sillä ilmasto lämpenee ja tarve on kasvanut. Puunin konsepti toimii siten, että pyydämme kuntaa kartoittamaan alueellaan olevia metsättömiä joutomaita, esimerkiksi peltoheittoja, jotka olisi mahdollista metsittää. Sen jälkeen hankimme mukaan mielellään paikallisen yrityksen, joka haluaa kompensoida omia välttämättömiä päästöjään osallistumalla metsittämiseen. Puuni kustantaa alueen metsittämisen ja välittömät hoitotoimet. Maapohja ja kasvava puusto ovat myös jatkossa kunnan omaisuutta. Metsittäminen ei aiheuta kunnalle kustannuksia. Puunin tavoite on metsittämisellä lisätä monimuotoisuus- ja virkistysarvoja. Metsittäminen ja hoito paikallisin voimin tuovat kuntaan työtä ja veroeuroja, Hiilinielujen perustaminen tuo kunnalle myönteistä julkisuutta. Toisin kuin useat muut toimijat tällä alalla, me panostamme konkreettisiin jäljitettäviin ja lisäyksellisiin hiilinieluihin kotimaassa, eli teemme konkreettisia nieluja jotka oikeasti lisäävät hiilensidontaa ja lisäävät metsäpinta-alaa. Käytännössä tähän tarkoitukseen soveltuvat kaikki sellaiset alueet, jotka voidaan metsittää, jossa maanomistajalla ei ole uudistamisvelvoitetta (hakkuuaukeat eivät käy, ne eivät ole lisäyksellisiä koska maanomistaja on lain mukaan velvollinen uudistamaan metsän) ja jotka eivät metsity ilman ihmisen toimintaa. Tyypillisesti nämä ovat peltoheittoja, läjitysalueita, meluvalleja yms.

Puuni Oy:n lisäksi metsitystä/puiden istutusta suorittavat kaikki metsäorganisaatiot, kun joutilaita ja tuettomia peltoja ja joutomaita on ensin löydetty. 4H:lla myös hyvä nuoria osallistava konsepti metsitykseen www.taimiteko.fi.

"Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan Suomessa on tälläkin hetkellä noin 100 000 hehtaaria tällaisia maa-alueita, jotka soveltuisivat metsitettäväksi. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta. Menettely tapahtuu niin, että yrityksellä on laskettuna hiilidioksidipäästönsä, jonka jälkeen laskuri laskee paljonko kompensaatio tulisi maksamaan ja kuinka paljon istutetaan metsää. Organisaatio ottaa yhteyttä 4H:hon ja maksaa taimet 2,5 € / taimi. 4H ja paikalliset metsänhoitoyhdistykset etsivät metsitettävät maa-alueet ja 4H rekrytoi nuoret ja kouluttaa heidät istutustyöhön. Nuoret tekevät istutustyön ja saavat siitä rahallisen korvauksen. Taimesta maksettava summa kattaa kaikki kulut, joita maa-alueiden metsittämiseen, nuoren palkkaan ja kouluttamiseen sekä 4H:n toimintaan tarvitaan. Metsänhoitoyhdistykseltä tilataan tarvittaessa istutusalueen valmistelut kuten heinikon/vesakon raivaus sekä maanmuokkaus ja oikeanlaisten taimien tilaaminen."

Hämeenkyrönäylän linjauksen alueelta tulee poistumaan puustoa ja metsää ja Hämeenkyrön kunnalle olisi tärkeää pystyä osoittamaan, että poistuvan puuston tilalle löytyy uusia metsittämiseen soveltuvia alueita. Hiilensidonnan tasoa voidaan nostaa myös kunnan metsänhoitosuunnitelman tavoitteilla ja taimikoiden harvennuksella, joita on tehty jo monena vuonna. Tiesuunnitelman mukainen varsinainen tiealue siirtyy maanmittaustoimituksissa muilta maanomistajilta valtion omistukseen, joten myös valtion tulisi omistamansa alueen osalta selvittää, voidaanko ko. metsittämistä tai muuta hiilinielun kasvattamista toteuttaa valtion omistamalla tien suoja-alueella.

Asian valmistelua varten tarvitaan kunnan tahdonilmaus asian selvittämiseksi ja soveltuvien omistamiensa alueiden kartoittamiseksi Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Kun metsittämisen mahdollisuudet on selvitetty, tehdään kohdekohtaiset päätökset ja sopimukset hiilinielun kasvattamisesta metsittämisen avulla. Kunnan aloitteellisuus toivottavasti kannustaa myös yksityisiä maanomistajia kartoittamaan tarkoitukseen soveltuvia alueita. Lisäksi on toivottavaa, että kaupunkien ulkopuolisen alueen arvo alettaisiin nähdä myös hiilinielujen aikaansaamisen ja jatkuvan ylläpidon näkökulmasta. Maa- ja metsätaloudella on tässä kasvava merkitys.

Oheismateriaalina on Puuni Oy:n ja Taimiteon toimintaa kuvaavaa aineistoa sekä Luken tiedote kasvihuonekaasupäästöjen kompensoinnista metsittämisellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hämeenkyrön kunta päättää selvittää

  1. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa omistamansa metsittämiseen soveltuvat ja muuhun maankäyttöön soveltumattomat alueet
     
  2. keinot niiden osoittamisen hiilinielun ylläpitämiseksi tehtävään metsittämiseen tieväylän johdosta poistuvan puuston kompensoimiseksi.
     
  3. Lisäksi kunta toivoo, että myös valtio osallistuu vastaavaan selvittämiseen omalta osaltaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puuni Oy, tekninen lautakunta, kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)