Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Virkojen perustaminen henkilöstösuunnitelman 2020 mukaisesti

HMKDno-2018-634

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön § 67 mukaan hallitus perustaa ja lakkauttaa virat. Kunnanhallitus on hyväksynyt osana Henkilöstösuunnitelmaa 2020 talousarviossa 2020 perustettavat vakanssit.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus lakkauttaa

  • liikunta- ja nuorisopäällikön viran
     

Hallitus perustaa seuraavat virat

  • sosiaalityöntekijän virka sosiaalipalvelujen palvelualueelle, vakanssinumero 3200 (sosiaalipalvelut)
  • liikuntakoordinaattorin virka sivistyspalvelujen palvelualueelle, vakanssinumero 4151 (liikuntapalvelut)
  • luokanopettajan virka sivistyspalvelujen palvelualueelle, vakanssinumero 4558 (Heinijärven koulu)
  • luokanopettajan virka sivistyspalvelujen palvelualueelle, vakanssinumero 4559 (Mahnalan Ympäristökoulu)
  • erityisluokanopettajan virka sivistyspalvelujen palvelualueelle, vakanssinumero 4560 (Yhteiskoulu)

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lautakunnat, palvelujohtajat, talous- ja hallintopäälliköt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000