Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Etelärannan tonttien tarjouskilpailu

HMKDno-2019-466

Valmistelija

  • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti, helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 97 § Hallituksen ratkaisuvalta: hallitus päättää kiinteän omaisuuden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta ja vuokraamisesta.

Hämeenkyrön kunta myy avoimella tarjouskilpailulla 7 omakotitalotonttia Puronsuulta Etelärannan alueelta. Kuusi tonteista rajoittuu joenrantaan ja yksi on sisämaatontti. Avoimessa tarjouskilpailussa tarjouksen jättäjän on mahdollista nähdä tonteista jätetyt tarjoukset sekä korottaa jättämäänsä tarjousta tarjousajan puitteissa. Tonteille on asetettu kiinteistövälittäjän arvioinnin avulla pohjahinnat. Tontit myydään korkeimman tarjouksen tehneille. Tarjouskauppa alkaa 2.12.2019 ja päättyy 31.3.2020. Tonttien luovuttamiset (kauppahinnan maksaminen ja kauppakirjojen allekirjoittamiset) tehdään aikaisintaan huhtikuussa 2020. Rakentaminen tulee aloittaa viimeistään vuosi kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Rakennuksen tulee olla valmis viimeistään kolme vuotta kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Tarjouskilpailun yhteystahona toimii Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy siihen asti kunnes kunnan avoinna oleva maankäyttöinsinöörin virka on täytetty.

Tarkempi kuvaus tarjouskilpailun menettelystä ja täytäntöönpanosta on päätösehdotuksen liitteenä (Liite 1: Pientalotonttien avoin tarjouskilpailu).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy Etelärannan tonttien tarjouskilpailun menettelyn ja täytäntöönpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaavoitusarkkitehti Ylinen (toimeenpanovastuu), tekninen lautakunta, Hämeenkyrön Yrityspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000