Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Asfalttikartelli; sovintosopimukset

HMKDno-2019-463

Valmistelija

  • Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 97 § Hallituksen ratkaisvalta: hallitus päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta, milloin muu viranomainen ei tee päätöstä. 

Asianajotoimisto Krogerus Oy on edustanut Hämeenkyrön kuntaa yhdessä 12 muun kunnan kanssa ns. asfalttikartelli asiassa.

Hämeenkyrön kunnan vaatimukset ovat perustuneet Lemminkäisen (YIT Oyj)  kanssa vuosina 1994-1996,1999 ja 2002 solmittuihin sopimuksiin sekä interasfaltin (NCC)  kanssa vuosina 1997-1998 ja 2000 solmittuihin sopimuksiin.

Asianajotoimisto Krogerus suosittaa, että Hämeenkyrön kunta hyväksyy YIT Oy:n ja NCC Industry Oy:n kanssa neuvotellut sovintosopimukset.

Sovinnon sisältö (YIT Oy)

Asiassa kantajana oleva Hämeenkyrön kunta ja vastaajana oleva YIT Oyj sopivat käsillä olevan riita-asian siten, että Hämeenkyrön kunta luopuu Helsingin käräjäoikeudessa 17.12.2012 nostamastaan kanteesta YIT Oyj:tä koskevilta osin viiden työpäivän sisällä siitä, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sovintosopimuksen. Lisäksi Hämeenkyrön kunta luopuu 17.12.2012 Helsingin käräjäoikeudessa nostamastaan kanteesta myös muita vastaajia koskevilta osin siltä osin kuin kanne perustuu Hämeenkyrön kunnan ja Lemminkäinen Oyj:n välisiin urakkasopimuksiin viiden työpäivän sisällä siitä, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sovintosopimuksen. Sopimus allekirjoitetaan ja vahvistetaan sähköpostitse asiamiesten välityksellä.

Sovinnon ehdot (NCC Industry Oy)

Hämeenkyrön kunta sitoutuu viipymättä peruuttamaan Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevan asfalttikartelliin liittyvän kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauskanteen. Kun kunta on ilmoittanut Helsingin käräjäoikeudelle, että se peruuttaa kanteen, ilmoittaa NCC käräjäoikeudelle, että sillä ei ole oikeudenkäynti- tai asianosaiskuluvaatimuksia asiassa. Kunta allekirjoittaa sopimuksen.

Pykälän oheismateriaalina on sopimusluonnokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy asianajotoimisto Krogerus Oy:n neuvottelemat sovintosopimukset ja 

  1. toteaa YIT:n osalta sopimusten allekirjoitusten tapahtuvan asiamiesten välityksellä
  2. valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sovintosopimuksen NCC Industry Oy:n kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianajotoimisto Krogerus Oy, tekninen lautakunta, kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000