Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vuoden 2020 talousarvion sopeuttaminen muuttuvaan taloustilanteeseen

HMKDno-2019-248

Valmistelija

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5 540 000 euron vuosikatteen varaan eikä ylijäämää tai alijäämää muodostuisi. Toimintakatteeksi on hyväksytty 57 437 000 euroa ja verorahoituksen kokonaismääräksi
62 937 000 euroa. Talousarvio ei tule toteutumaan ennakoidulla tavalla.

Vuoden 2019 tilinpäätös muodostuu 1,9 milj. euroa alijäämäiseksi kun talousarvio oli laadittu nollatuloksen mukaiseksi. Verotulot kasvoivat 1,2 % mutta jäävät 2,1 milj. euroa alle arvion ja valtionosuudet ovat 800 000 euroa arvioitua suuremmat. Yhteensä verorahoitus vähenee 1,3 milj. euroa. Käyttötalouden toimintatuotot ovat 280 000 euroa alle arvion ja toimintakulut 220 000 euroa yli arvion ja toimintakate on siten 500 000 euroa suurempi kuin talousarviossa. Talousarvion toteutumisprosentti on 100,9 %. Alijäämän pääasiallinen syy on verotulojen toteutuminen huomattavasti ennakoitua pienempänä. Tilanne on lähes kaikissa kunnissa samansuuntainen ja valtaosalla kunnista tilinpäätökset 2019 ovat alijäämäisiä. Hämeenkyrön tase on nyt 0,8 milj. euroa alijäämäinen.

Osa viime vuoden verotulojen heikosta kertymästä saattaa johtua tulorekisteriuudistuksesta mutta korjaantuuko tilanne 2020 on vielä hyvin epävarmaa. Suomen ajauduttua taantumaan ja monien talouden toimintojen ja kysynnän supistuminen koronaviruksen vuoksi tulee merkitsemään sitä, että verotulot eivät toteudu arvioidulla tavalla. Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu 62,9 milj. euron verotuloihin mutta ne tuskin tulevat nousemaan 2019 tasosta, joka on 59,6 milj. euroa. Myös tämän vuoden talousarviota uhkaa alijäämäisyys. Toimintakatteeseen kohdistuu siten 3 milj. euron vähentämistarve, joka tarkoittaa keskimäärin 4,7 % menoleikkausta. Talousarviotilanne on uudelleenarvioitava.

Nyt käynnissä oleva talouskehityksen heikkeneminen näyttää johtavan taloudellisen toimeliaisuuden ja kuluttajien kysynnän vähenemiseen ja keskittymiseen vain hyvin tärkeisiin toimintoihin. Terveydenhuollon ja hoivapalveluiden tarve on kasvamassa. Hämeenkyrön kunnan talouden ja toiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoisia toimintoja on vähennettävä ja siirrettävä myöhemmäksi ja resursseja suunnattava kuntalaisten terveyttä ja turvallisuutta varmistaviin toimenpiteisiin. Edellä kuvatun talousarviotilanteen vuoksi näyttää siltä, että lisämäärärahoja ei voida myöntää, vaan tarpeet olisi rahoitettava sisäisin siirroin, ellei valtio osoita valtionosuuksien kautta lisärahoitusta kunnille. Koska koronatilanne on vaatinut valmiuslain käyttöönoton, se tulee vaikuttamaan huomattavasti myös kunnan talouteen. Päiväkotien ja koulujen väliaikainen sulkeminen ja siirtyminen etäopetukseen ja harrastustoimintojen vähentäminen, vaikuttavat toimintakuluja vähentävästi mutta myös uusia, ennakoimattomia tarpeita aiheuttavasti. Valtio on kompensoimassa kunnille aiheutuvia taloudellisia rasitteita yhteisöverojen kautta.

Hämeenkyrön kunnan talouden sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen vaatii vähintään kahden vuoden toimenpiteitä. Tänä vuonna on rajoitettava vapaaehtoisia toimintoja ja turvattava resurssit kriittiseen toimintaan. Samalla on aloitettava ajoissa vuoden 2021 talousarvion laadinta niin, että toiminta mitoitetaan taloussuunnitelmassa ennakoitua 63,2 milj. euron verorahoitustasoa selvästi niukemmalle tasolle (toimintakate arviolta 55 milj. euroa, tarkentuu laadintaohjeissa).

Valtuuston hyväksyttäväksi on tarpeen viedä linjaus, että vuoden 2020 tavoitteet muutetaan ohjeellisiksi ja niitä toteutetaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Vuoden 2020 talousarvion toteutumisessa on heti varauduttava palvelualueiden sisällä siihen, että resursseja keskitetään vain tärkeimpiin toimintoihin ja vähemmän tärkeissä toimintoja siirretään ja supistetaan lautakuntien hyväksymin painotuksin. Harkinnanvaraisista ja pysyvistä toiminnan muutoksista pääosin luovutaan, vaikka niihin olisi määräraha talousarviossa. Tarvittaessa palvelualueiden välillä resursseja siirretään kunnanhallituksen päätöksin ja siltä osin kuin muutokset vaativat valtuustotasolla sitovia talousarviomuutoksia niistä päättää valtuusto. Tavoitteena on, että tänä vuonna uhkaava alijäämä minimoidaan mutta siitä huolimatta ”paniikkiratkaisuilla” ei vaaranneta henkilöstöresurssien riittävyyttä ja työrauhaa nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kevään aikana käynnistetään nykyisten palvelujen ja toimintatapojen uudelleenarviointi ja vuoden 2021 talousarvion laadinta uudelta pohjalta siten, että toiminta mitoitetaan nykyistä toimintasuunnitelmaa niukemmalle tasolle. Se tarkoittaa, että vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä tullaan valmistelemaan uudistettu palvelustrategia.

Hämeenkyrön kannalta positiivisesti elvyttävää on, että kesällä alkaa Hämeenkyrönväylän kolmen vuoden pituinen ja 65 milj. euron suuruinen investointi. Se lisää taloudellista toimeliaisuutta ja parhaimmillaan aluetaloutta ja verotuloja vahvistavaa vaikutusta joidenkin vuosien viiveellä. Ne panokset, joita kunnan käyttötaloudessa ja investointiosassa on varattu hankkeen toteutumisen turvaamiseen, on syytä toteuttaa suunnitellulla tavalla. Myös paloaseman investoinnin toteutumisesta on huolehdittava. Muilta osin investointiohjelman sisältö harkitaan uudelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus käy asiasta alustavan keskustelun, jonka jälkeen asia valmistellaan hallituksen ja huhtikuun valtuuston päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)