Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Sosiaali- ja terveysjohtajan viran täyttäminen (vakanssinumero 3001)

HMKDno-2019-492

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sosiaalijohtaja on irtisanoutunut siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 10.2.2020. Hallitus muutti sosiaalijohtajan viran sosiaali- ja terveysjohtajan viraksi 20.1.2020 (§ 8). 

Hallintosäännön (§:t 68, 69) mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen valinnan tekevä viranomainen päättää kelpoisuudesta ja nimikkeestä. Hallitus valitsee sosiaali- ja terveysjohtajan.

Hakuilmoitusluonnos on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. julistaa haettavaksi sosiaali- ja terveysjohtajan viran
 2. päättää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä riittävän perusturvan toimialalta hankitun johtamiskokemuksen
 3. oikeuttaa talousjohtajan päättämään mahdollisen haastattelutuen ja soveltuvuusarviointien hankinnasta

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysjohtajan virka on ollut haettavana. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry.fi -​palvelussa,​ kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä painetussa Kuntalehdessä ja Kuntalehti.fi -verkkosivustoilla sekä työvoimahallinnon Mol-​järjestelmässä. Lisäksi Aamulehdessä sekä UutisOivassa julkaistiin viiteilmoitus. Määräaika hakemusten jättämiselle päättyi 24.2.2020 klo 15.00. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 18 henkilöä. Hakemuksen jättäneistä kelpoisuusehtoja ei täyttänyt viisi hakijaa, kelpoisuusvaatimukset täytti 13 hakijaa.

Hallituksen kokouspiirille on annettu lukuoikeudet Kuntarekry.fi -​palveluun ko. rekrytointiin. Nimilista ja ansiovertailu hakijoista on asian oheisaineistona.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

 1. valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat ja sopii haastattelupäivät
 2. nimeää haastatteluryhmän

Päätös

Hallitus valitsi haastatteluun kutsuttavat:

Aho Hanna

Happonen Hannu 

Kokko Virpi

Koskinen Minna

Laine Tarja  

Niskanen Birgitta

Soukko Tarja

Haastattelupäivä on 5.3.2020.

Haastatteluryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Alenius, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Hirvonen-Ylinen, hallituksen jäsenet: Leskinen, Ponkiniemi, Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja Linnainmaa ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Niinenmaa. Varalla on valtuuston puheenjohtaja Parhankangas.

Valmistelija

 • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Haastattelut sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan pidettiin 5.3.2020. Haastattelutilaisuudessa oli läsnä kunnanhallituksen puheenjohtaja, kolme hallituksen edustajaa, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja henkilöstö- ja hallintopäällikkö. Haastatteluosuudesta vastasi konsultti. Haastatteluryhmä päätti lähettää soveltuvuusarviointivaiheeseen kolme henkilöä; Koskinen Minna, Laine Tarja ja Soukko Tarja. Soveltuvuusarvioinnit on suoritettu 13.3., 16.3. ja 17.3.2020.

Lopullinen ansiovertailu esitetään kokouksessa, missä kuullaan myös soveltuvuusarvioinnin tulokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa annettu päätösehdotus:

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Hallitus 

 1. valitsee valintaryhmän yksimielisen ehdotuksen ja kunnanjohtajan ehdotuksen perusteella sosiaali-  ja terveysjohtajan virkaan johtavan hoitajan Tarja Soukon.  
 2. toteaa, että valinta perustuu  koulutukseen, tehtävän kannalta olennaiseen työkokemukseen, haastattelussa saatuun vaikutelmaan ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
 3. valitsee varalle  Minna Koskisen 
 4. toteaa, että viran täytössä ei käytetä koeaikaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana.

Ennen kokousta hallitus kuuli rekrytointikonsultin lausunnon kolmesta soveltuvuusarviointiin lähetetystä hakijasta. Valintaryhmä oli valinnut soveltuvuusarvointiin menijät. 

Tiedoksi

Hakijat (Kuntarekryn kautta), henkilöstö- ja hallintopäällikkö (toimeenpanovastuu)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000