Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Poikkeusolojen toimivaltaa koskeva sääntö

HMKDno-2020-114

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talousjohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Suomessa on poikkeustila koronaviruksen torjuntatoimien takia. Valtio on linjannut koronaviruksen leviämisen estäviä toimia, joita myös kunnat toteuttavat. 

Kuntalain 39 § mukaisesti kunnanjohtaja johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta (yleistoimivalta). Hämeenkyrön hallintosääntöön ei sisälly häiriötilaa tai poikkeustilaa koskevaa liitettä toimivallan muutoksista näissä tilanteissa. 

Kuntalain 38 § mukaisesti hallitus vastaa mm. kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta. Terveydenhuoltolain 12 § mukaisesti kunnan on seurattava asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Vastuu tästä on kunnanhallituksella. 

Tartuntatautilain 58 § määrää laajaan tartunnanvaaraan liittyvistä toimenpiteistä.   

Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet 

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. 

Hämeenkyrössä kunnanhallitus on tartuntatautilaissa mainittu toimielin.  

Kunta seuraa valtakunnallista ohjeistusta ja tekee tarvittavat päätökset valtakunnallisesti ja alueellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.  

Hallituksella on kunnassa toimivalta niissä asioissa, jotka eivät kuulu valtuuston päätösvaltaan ja joita ei ole delegoitu lautakunnille. Poikkeustilan aiheuttamista rajoituksista tulee koko ajan uutta tietoa. Hallitusta ei voida kutsua koolle tämän hetken sääntöjen mukaisesti nopeasti, siksi on perusteltua hyväksyä poikkeustilaa koskeva sääntö, jolla päätösvalta siirretään kunnanjohtajalle.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Linnainmaa

Hallitus 

  1. hyväksyy liitteenä olevan säännön 

  1. valtuuttaa kunnanjohtajan poikkeusolojen johtoryhmässä tekemät päätökset sellaisiksi väliaikaisiksi päätöksiksi, jotka eivät voi odottaa hallituksen kokoontumista 

  1. toteaa, että edellä mainitut toimet tuodaan hallituksen käsittelyyn hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

lautakunnat, johtoryhmä 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000