Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 LISÄPYKÄLÄ: Poikkeusolojen aikaiset toimet hyväksyttäväksi hallitukselle (lisäpykälä)

HMKDno-2020-114

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talousjohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus hyväksyi tässä 23.3.2020 kokouksessa poikkeusolojen säännön, jolla tartuntatautilain 58 §:n tarkoittamaa päätösvaltaa delegoidaan kunnanjohtajalle päätettäväksi poikkeusolojen johtoryhmässä. Poikkeusolojen johtoryhmä on koolla koko ajan Teams-ohjelmassa ja pitää verkkokokouksia lähes päivittäin. 

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Johtoryhmä on viikosta 11 alkaen kokoontunut lisääntyvästi ja lähes päivittäin, ylläpitänyt tilannekuvaa, tehnyt ennakoivia ja hallituksen linjaamia toimia, toteuttanut asetuksen määräämät asiat ja toimeenpannut Aluehallintoviraston päätökset. Alla kuvaus keskeisistä toimista.

13.3. johtoryhmä     

 • Aurinkorinteen päivätoiminta suljettiin, Kurjenmäkikodin salin kokoontumiset peruttiin 
 • Peruttiin osastoille ja tehostettuun palveluasumiseen suunnitellut esitykset 
 • Ei sallita infektio-oireisten tai ulkomailta palanneiden vierailuja osastolla tai tehostetussa palveluasumisessa 
 • Nuorten kesätyöhaastattelutilaisuus siirrettiin 
 • Ohjeistettiin ulkomailta palanneiden odotusaika ennen kouluun tai varhaiskasvatukseen tuloa
 • Suljettiin kunnan kuntosalit 
 • Peruttiin kirjaston tapahtumat 
 • Peruttiin veteraanijuhla  
 • Keskeytettiin kansalaisopiston tanssikurssit 
 • Järjestettiin Sillan sisäänkäynnit hajautetusti 
 • Annettiin ohjeistusta henkilökunnalle 
   

15.3.  johtoryhmä 

 • Vierailut osastolla ja tehostetussa palveluasumisessa sallittu vain lähiomaisille 
 • Kansalaisopiston ryhmät peruttiin, liikuntapalvelujen ryhmät peruttiin 
 • Liikuntatilat suljettiin, nuorisotila suljettiin 
 • Suositus käyttää puhelinpalvelua asiointiin kunnan kanssa 
   

17.3. johtoryhmä 

 • Suomen hallituksen linjaukset valmiuslain täytäntöönpanosta oli saatu ja sen perusteella tehtiin rajaavat toimet 
 • Perusopetuksessa siirryttiin etäopetukseen, poikkeuksena 1-3 luokkien lähiopetus niille vanhemmille, jotka työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla ja erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, mikäli vanhemmat eivät pysty järjestämään lapsen hoitoa kotona 
 • Lukiossa siirryttiin etäopetukseen 
 • Kirjasto suljettiin  
 • Urheilutilat ja –paikat suljettiin  
 • Keskeytettiin fysioterapian ryhmäterapiat 
 • Keskeytettiin kuntouttava työtoiminta  
 • Suljettiin kehitysvammaisten työtoimintatilat 
 • Suljettiin kierrätyskeskus 
 • Tiukennettiin vierailurajoituksia osastolle ja tehostettuun palveluasumiseen 
 • Aloitettiin kiireettömän hoidon hallittu alasajo 
 • Suljettiin Heinijärven päiväkoti 

 

18.3. johtoryhmä 

 • Suljettiin Tuulensuun päivätoiminta 
   

20.3. johtoryhmä 

 • Valmistelu 20.3.2020 hallituksen uuteen linjaukseen 1-3 luokkalaisten lähiopetuksesta
 • Tiedotettiin neuvontanumeroista. 
   

23.3. johtoryhmä 

 • Annettiin henkilöstölle vahva suositus pidättäytyä matkoista Uudellemaalle ja esitetään sama suositus myös kuntalaisille 

 

Yllä mainituista päätöksistä osa kuuluu lautakuntien toimivaltaan, osa viranhaltijoiden toimivaltaan ja osa on käytännön operatiivista ohjeistusta. Tässä listattujen lisäksi palvelualueilla on tehty paljon operatiivisia päätöksiä ja henkilöstön sisäistä ohjeistusta ja siirretty henkilökuntaa etätöihin niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. 

Poikkeusolojen säännön perusteella hallituksen jälkikäteen hyväksyttäväksi tuodaan ne päätökset, joissa kunnanhallitus toimii tartuntatautilain mukaisena viranomaisena ja joissa päätökset on nyt tehty poikkeusolojen johtoryhmässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy 17.3.2020 alkaen päätetyt sulkemistoimenpiteet ja merkitsee muut tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

lautakunnat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000