Kunnanhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kunnanjohtajan ja palvelujohtajien sijaisuusjärjestelyt

HMKDno-2020-107

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talousjohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 89 §: hallitus nimeää kunnanjohtajan varahenkilön, palvelujohtajat ja heidän varahenkilönsä.

Tällä hetkellä kaikille yllä mainituille on nimetty yksi varahenkilö. Mahdollisten sairastumisten varalle pidennetään sijaisuusketjuja. Tällä turvataan päätöksenteon sujuvuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus nimeää varahenkilöt seuraavasti:

Kunnanjohtaja Antero Aleniuksen varahenkilöt

 1. talousjohtaja Tiina Paloranta 
 2. sivistysjohtaja Kimmo Levänen
 3. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen 
   

Hallintopalvelut palvelujohtaja Tiina Palorannnan varahenkilöt

 1. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen
 2. laskentapäällikkö Lotta Salmela
   

Perusturvan palvelujohtajan Tuomas Parmasen varahenkilöt

 1. vs. sosiaalijohtaja Leena Kyröjoki 
 2. johtava hoitaja Tarja Soukko

 

Ylilääkäri Tuomas Parmasen varahenkilöt

 1. terveyskeskuslääkäri Antero Leskinen
 2. terveyskeskuslääkäri Sonja Leppänen

 

Vs. sosiaalijohtaja Leena Kyröjoen varahenkilöt

 1. johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi
 2. kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen

 

Sivistysjohtaja Kimmo Leväsen varahenkilöt

 1. varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen
 2. elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen 
   

Teknisen johtajan Ritva Asula-Myllysen varahenkilöt

 1. kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma 
 2. kiinteistöpäällikkö Mika Wallin

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset, lautakunnat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000