Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Mahdollisiin työtaistelutoimiin varautuminen: vastuuhenkilöiden nimeäminen

HMKDno-2020-74

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kaikki kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat irtisanoneet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset siten, että ne ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Irtisanomisesta huolimatta kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan maaliskuun jälkeenkin ns. jälkivaikutuksen turvin, kunnes osapuolten kesken todetaan neuvotteluiden uusista sopimuksista päättyneen (neuvottelutulos) tai joku neuvotteluosapuoli katsoo neuvottelut päättyneeksi.

KT on julkaissut kuntatyönantajille päivitetyn oppaan työtaistelujen varalta (2020). Opas on KT:n verkkosivuilla luettavissa osoitteesta https://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/oppaat.

KT:n oppaassa todetun mukaisesti on syytä laatia etukäteen suunnitelma mahdollisen työtaistelun varalta palvelujen saatavuuden ja toimintojen turvaamiseksi. Tässä tilanteessa myös Hämeenkyrön kunnan tulee päivittää oma ohjeistuksensa ja toimintatapansa mahdollisessa työtaistelutilanteessa. Varautumissuunnitelma on tarkoituksenmukaista tehdä yhtenä kokonaisuutena ja tarpeen mukaan esim. arvioida työtaistelutilanteessa ylläpidettävät toiminnot palvelualueilla vastuualueittain. Johtoryhmä ja palvelujohtajat vastaavat siitä, että vastuualuekohtaiset suunnitelmat on laadittu.

Osana tätä yleistä varautumista työantaja nimeää vastuuhenkilöiksi työtaistelutilanteessa tietyt viranhaltijat tai työntekijät. Vastuuhenkilöiksi määriteltyjen viranhaltijoiden ja työntekijöiden on jo asemansa vuoksi edellytettävä jäävän lakon ulkopuolelle. Vastuuhenkilöt nimetään etukäteen ja heille ilmoitetaan tästä. Vastuuhenkilöille tulee nimetä myös varamiehet. Yleisoppaassa on yleisohjeet nimettävistä viranhaltijoista/työntekijöistä, mutta lopullinen ratkaisu tehdään työnantajakohtaisesti. Vastuuhenkilöiden ohella toiminnan turvaamisesta työtaistelutilanteessa vastaavat kunnan ja kuntayhtymän viranomaiset (toimielimet ja viranhaltijat ja työntekijät), jotka normaalistikin ovat toiminnasta vastuussa.

Seuraavassa vaiheessa työnantaja laatii varautumissuunnitelman, jossa käsitellään mm. seuraavia asioita

  • Yhteydenpidosta ja neuvotteluista sekä tiedottamisesta vastaavat henkilöt
  • Työtaistelua koskevien tietojen keräämisestä vastaavat henkilön
  • Niiden toimintojen määrittely, jotka on välttämättä pidettävä käynnissä työtaistelun aikana
  • Toimintojen jatkumisen turvaamisen edellyttämä vähimmäismiehitys
  • Käytännön toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä toiminnan kannalta keskeisten asioiden varmistamiseksi

Suunnitelma tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn maaliskuussa 2020.

Liitteenä lista vastuuhenkilölista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  1. nimeää vastuuhenkilöt liitteenä olevan vastuuhenkilölistan mukaisesti
  2. toteaa, että mahdollisissa työtaistelutilanteissa nimetyt vastuuhenkilöt toimivat työnantajan edustajina vastaten toiminnan ylläpitämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Hirvonen-Ylinen