Kunnanhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kunnanjohtajan johtajasopimus 2020 - 2021

HMKDno-2020-78

Valmistelija

  • Risto Linnainmaa

Kuvaus

Kuntalaki 42 § määrää kunnanjohtajan johtajasopimuksesta.

"Johtajasopimus

Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto."

Johtajasopimus on ollut käytössä kunnan ja Antero Aleniuksen välillä elokuusta 2011 alkaen.

Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto ovat käyneet kunnanjohtajan kanssa vuosittaisen kehittämiskeskustelun 24.2.2020 ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnin. Samassa yhteydessä on ajantasaistettu johtajasopimuksen painopisteitä.

Johtajasopimuksessa on asetettu painopisteet siten, että päätavoitteena on Hämeenkyrönväylän ja sen myönteisten oheisvaikutusten toteutuminen. Muina tavoitteina ovat elinvoimapolitiikan ja asumisen vetovoiman lisääminen, kunnan taloustilanteen vahvistaminen sekä hallinnon kehittäminen ja aktiivinen viestintä.

Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto arvioi vuosittain pidettävässä kehityskeskustelussa miten kunnanjohtaja on organisaationsa kanssa toteuttanut asetettuja tavoitteita.

Oheismateriaalina on kehityskeskustelu 24.2.2020 ja liitteenä hyväksytty johtajasopimus 2020 - 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Linnainmaa

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy kunnanjohtajan johtajasopimuksen 2020 - 2021 sekä sen mukaisen kokonaispalkkauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys: Antero Alenius poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: Alenius on asianosainen. 

Tiedoksi

kunnanjohtaja Alenius, palkkasihteeri Hellgren, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Hirvonen-Ylinen