Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Paikallinen sopimus ns. ylipitkien työvuorojen käyttämisestä

HMKDno-2017-712

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tällä Kunnallisen pääsopimuksen § 13 mukaisella paikallisella sopimuksella on tarkoitus mahdollistaa jaksotyössä yli 10 tunnin työvuoron toteuttaminen silloin, kun aloite ylipitkälle työvuorolle tulee työntekijältä itseltään ja silloin kun se on työn ja työntekijän kannalta tarkoituksenmukaista.

Sopimuksen sisällöstä on neuvoteltu Tehy ry:n ja SuPer ry:n kanssa keväällä 2017 sekä syksyn kuluessa.

Paikallinen sopimus ns. ylipitkien työvuorojen käytöstä terveyskeskuksen vuodeosastoilla on asian liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Henkilöstöjaosto hyväksyy liitteenä olevan paikallisen sopimuksen ns. ylipitkien työvuorojen käytöstä terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vuonna 2017 laadittiin paikallinen sopimus koskien ns. ylipitkien vuorojen käyttöä terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Sopimus laadittiin tuolloin maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi määräaikaisena siten että se päätty 31.12.2019. Asiasta saadut kokemukset ovat olleet myönteiset, minkä vuoksi paikallista sopimusta halutaan jatkaa ja laajentaa. Laajentaminen koskettaa vuodosastojen lisäksi poliklinikan henkilökunnan työvuoroja.

Paikallisen sopimuksen allekirjoittavat henkilöstöjärjestöjen puolesta Tehyn ja Superin pääluottamusmiehet.

Sopimusluonnos on asian oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Henkilöstöjaosto hyväksyy liitteenä olevan paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee  virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000