Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen vuodelle 2020

HMKDno-2018-34

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

KVTES:n (luku VI § 4) mukaan työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukainen vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus. Laitosruokalan omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero. Ateriakorvausten perimistavasta päättää toimivaltainan viranomainen.

Verohallinto on päättänyt luontoisetujen verotusarvot vuodelle 2020. Ravintoedun verotusarvo on 6,80 euroa (vuonna 2019 6,60 euroa) ateriaa kohti, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä on vähintään 6,80 euroa ja enintään 10,70 euroa.

Verohallinnon päätöksen mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 5,10 euroa (4,95 euroa) ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,08 euroa (3,96 euroa) ateriaa kohden.

KVTES:n mukaan, mikäli viranhaltija/työntekijä määrätään esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa osallistumaan valvojana tai ohjaajana ruokailuun (ns. esimerkkiruokailija), ei ateriasta tällöin peritä korvausta. Jollei ateriasta peritä korvausta se katsotaan verotettavaksi luontoiseduksi. Ateriakorvauksen perimistavasta päättää toimivaltainen viranomainen.

Henkilöstöruokailu on järjestetty terveyskeskuksen ruokalassa. Lisäksi henkilökuntaa ruokailee kouluilla ja päiväkodeissa tai yksiköissä, joihin ruoka tilataan ruokapalveluista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Henkilöstöjaosto vahvistaa ateriahinnat vuodelle 2020 seuraavasti:

  • Terveyskeskuksen ruokala
  1. lounas 6,80 euroa/ateria (peritään palkasta)
  2. kevytlounas 5,10 euroa/ateria (peritään palkasta)
  • Laitosruokailu (koulut, päiväkodit tai muut vastaavat laitokset), ateriahinta 5,10 euroa/ateria (peritään palkasta)
  • Ravintoedun raha-arvo eli luontoisetuateria on terveyskeskuksessa 6,80 euroa/ateria. Luontoisetuateria kouluissa ja päiväkodeissa 5,10 euroa/ateria (lisätään verotettavaan ansioon).
  • Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvo eli luontoisetuateria on 4,08 euroa/ateria (lisätään verotettavaan ansioon).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

palkkasihteerit, tekninen johtaja, ruokapalvelupäällikkö Kamppari, ruokapalveluesimies Kontusaari, ict-tukihenkilö Asumalahti, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Hirvonen-Ylinen, laskentapäällikkö Salmela

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
-    kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön  kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite:  Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero:  03 - 565 23000          

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000