Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Henkilökohtaisen lisän myöntämisen periaatteet (KVTES)

HMKDno-2018-567

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy henkilökohtainen lisä, joka perustuu työsuorituksen arviointiin. Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) on palkkausluvun II 11 §:ssä määräykset henkilökohtaisesta lisästä. KVTES:n mukaan henkilökohtaisiin lisiin tulee käyttää vähintään 1,3 % laskettuna kunnan palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Palkkasummaan lasketaan mukaan vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset, mutta ei oppisopimussuhteisia tai työllistettyjä. Palkkasumman laskentakuukautena käytetään pääsääntöisesti maaliskuuta. Henkilökohtaisen lisän perusteina voivat ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi olla mm. tuloksellisuus, yhteistyökyky, vastuuntunto sekä oma-aloitteisuus ja kehityshakuisuus. Tässä ohjeessa kuvatut periaatteet koskevat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin kuuluvaa henkilöstöä.

Periaatteissa on lisäksi kuvattu työsuorituksen arvioinnin ja henkilökohtaisen lisän myöntämiseen liittyvä prosessi. Näitä yleisperiaatteita täydentää henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomake. Asiakirjat ovat asian liitteenä.

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi- ja määritysperusteet on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Laadittu neuvottelupöytäkirja on asian oheisaineistona.

Hallintosäännön (§ 65) mukaan kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päättää virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisen periaatteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Jaosto hyväksyy henkilökohtaisen lisän myöntämisen ja arvioinnin periaatteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Henkilökohtaisen lisän myöntämisperiaatteet on hyväksytty vuonna 2018. Periaatteiden käyttöönotto on tapahtunut varsinaisesti vuoden 2019 aikana ja samalla on päästy arvioimaan asiaan liittyvää myöntämisprosessia. Saatujen kokemusten perusteella prosessia on arvioitu yhdessä pääluottamusmiesten kanssa syksyn 2019 aikana ja tarkennettu asiaan liittyviä ohjeita.

Periaatteet ja lomake ovat asian oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Jaosto merkitsee tiedoksi henkilökohtaisen lisän myöntämisprosessin tarkennetut ohjeet.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)